تبلیغات

آخرین رنکینگ جهانی پینگ پنگآخرین رنکینگ بازیکنان پینگ پنگ ایران
- نام: نوشاد عالمیان - رنکینگ: نفر اول بزرگسالان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :
ژانویه : 63
فوریه : 57
مارس : 60
- نام: نیما عالمیان - رنکینگ: نفر دوم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 279
فوریه : 271
مارس : 219
- نام: افشین نوروزی - رنکینگ: نفر سوم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 305
مارس : 242
- نام: محمدرضا اخلاق پسند - رنکینگ: نفر چهارم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 324
فوریه : 334
مارس : - ( 333 )
- نام: مهران احدی - رنکینگ: نفر پنجم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 356
فوریه : 363
مارس : 282
- نام: میدیا لطف الله نسبی - رنکینگ: نفر ششم ایران دررنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 459
مارس : 336
- نام: واحد مالمیری - رنکینگ: نفر هفتم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 498
مارس : 363
- نام: عارف احمدی فر - رنکینگ: نفر هشتم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 571
مارس : 402
- نام: سیدپوریا عمرانی - رنکینگ: نفر نهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 587
فوریه : 589
مارس : 413
- نام: امین میرالماسی - رنکینگ: نفر دهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 664
مارس : 454
- نام: حمیدرضا طاهرخانی - رنکینگ: نفر یازدهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 661
فوریه : 676
مارس : 460
- نام: محسن خطیون - رنکینگ: نفر دوازدهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 723
- نام: محمدامین حنطه - رنکینگ: نفر سیزدهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 786
- نام: علیرضا ملارجبی - رنکینگ: نفر چهاردهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 802
- نام: محمد فرقدانی - رنکینگ: نفر پانزدهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 847
- نام: حامد باشت باوی - رنکینگ: نفر شانزدهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 982
فوریه : 903
- نام: محمد بوجاریان - رنکینگ: نفر هفدهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : ـ
فوریه : 910
- نام: محمدعلی روئین تن - رنکینگ: نفر هجده ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : -
فوریه : 950
- نام: سروش امیری نیا - رنکینگ: نفر نوزدهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1033
فوریه : 1075
- نام: متین لطف الله نسبی - رنکینگ: نفر بیست ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1078
فوریه : 1097
- نام: احمدرضا عبادی پور - رنکینگ: نفر بیست و یکم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : -
فوریه : 1144
- نام: سجاد حسینی - رنکینگ: نفر بیستم و دوم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1128
فوریه : 1150
- نام: آرمان حاجی ئی - رنکینگ: نفر بیست و سوم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1134
فوریه : 1156
- نام: مهدی نجفی - رنکینگ: نفر بیست و چهارم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1234
فوریه : 1252
- نام: پیمان نوروزی - رنکینگ: نفر بیست و پنجم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : -
فوریه : 1255
- نام: پارسا جنتی - رنکینگ: نفر بیست و ششم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1260
فوریه : 1297
- نام: محمد بشیری - رنکینگ: نفر بیست و هفتم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1453
فوریه : 1466
- نام: متین حیدری - رنکینگ: نفر بیست و هشتم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1560
فوریه : 1543
- نام: مهرداد دهستانی - رنکینگ: نفر بیست و نهم ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1570
فوریه : 1616
- نام: مهدی ثابت - رنکینگ: نفر سی ام ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1633
فوریه : 1655
- نام: ندا شهسواری - رنکینگ: نفر اول بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 485
فوریه : 476
- نام: محجوبه عمرانی - رنکینگ: نفر دوم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 547
فوریه : 554
- نام: مریم صامت - رنکینگ: نفر سوم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 651
فوریه : 653
- نام: پریسا صمدی - رنکینگ: نفر چهارم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : -
فوریه : 695
- نام: مهشید اشتری - رنکینگ: نفر پنجم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1087
فوریه : 1075
- نام: سیده زهرا علوی - رنکینگ: نفر ششم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1135
فوریه : 1143
- نام: زهرا نیاقی ها - رنکینگ: نفر هفتم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : -
فوریه : 1150
- نام: فاطمه جمالی فر - رنکینگ: نفر هشتم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1179
فوریه : 1178
- نام: رضوان کشاورزی - رنکینگ: نفر نهم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1186
فوریه : 1200
- نام: فاطمه مختار رضایی - رنکینگ: نفر دهم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1213
فوریه : 1244
- نام: صبا صفری - رنکینگ: نفر یازدهم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1266
فوریه : 1273
- نام: مریم معظمی - رنکینگ: نفر دوازدهم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1288
فوریه : 1301
- نام: بهاره بابادی وند - رنکینگ: نفر سیزدهم بانوان ایران در رنکینگ جهانی - ایمیل: --- - شرح حال: رنکینگ بزرگسالان سال 2014 :

ژانویه : 1305
فوریه : 1317


منبع : pinponahar[dot]blogfa[dot]com[slash]post-293[dot]aspx

هیئت پینگ پنگ شهرستان اهر , پینگ پنگ خردسالان و نونهالان , هیئت پینگ پنگ مرند نفرات , هیئت پینگ پنگ مرند پروتور , هیئت پینگ پنگ مرند تبریک روز , هیئت پینگ پنگ مرند عکس قدیمی از , سایت تخصصی تنیس روی میز نیما ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات