تبلیغات

آزمون تیمز و پرلز چیست؟آزمون های تیمز و پرلز

مركز ملی مطالعات تيمز TIMSS و  پرلزPIRLS    :

الف. مطالعه ی بین المللی روند علوم و ریاضیTIMSS 

برخی از اهداف این مطالعه عبارت است از:
• بررسی روند عملکرد دانش آموزان پایه های چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی در دروس ریاضی و علوم
• بررسی تفاوت در عملکرد دانش آموزان هر یک از کشورهای عضو مطالعه ی تیمز در مقایسه با عملکرد جهانی با توجه به تفاوت سیستم های آموزشی
• بررسی روند درون دادها و برون دادهای آموزش ریاضی و علوم، هر چهار سال یک بار در فاصله ی سال های 1995، 1999، 2003، 2007 و 2011
• بررسی روند پیشرفت آموزش علوم و ریاضی در دوره ی پیش دانشگاهی (تیمز پیشرفته ی 2008) در فاصله  12 سال (از سال 95 تا 2008)
• آشنایی با نقاط ضعف و قوت نظام های آموزشی کشورهای شرکت کننده جهت ارتقای کیفیت عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 

ب. مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز PIRLS

 برخی از اهداف این مطالعه عبارتند است از:
• بررسی عملکرد دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی در زمینه ی میزان توانایی خواندن در مقیاس جهانی
• بررسی عوامل زمینه ساز و موثر در چگونگی کسب مهارت خواندن در مقایسه با سایر کشورهای عضو
• بررسی روند پیشرفت خواندن در فاصله ی سال های 2001 و 2006
• آشکار شدن تفاوت عملکردهای نظام آموزشی کشورها و ارائه راه کارهای علمی و عملی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان
• بررسی نتایج ملی و بین المللی این مطالعات می تواند آینه ای تمام نما برای کشف نقاط ضعف و قوت نظام های آموزشی و ارائه راه کارهای علمی و عملی جهت بهبود کیفیت عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد.
 

پیشینه وتاریخچه حضورایران درانجمن ( IEA ) :

کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور ارزیابی و بهبود آموزشی خود از سال 1370 رسماً همکاری خود را با این انجمن آغاز کرد و تا کنون در پنج مطالعه (( تیمز )) در فاصله سالهای1995و 1999و 2003و 2007 و 2011 شرکت کرده است. از آنجا که مطالعه ی تیمز تصویر نسبتاً جامع و واقعی از عملکرد نظامهای آموزشی کشورها را درقالب:          

- برنامه ی درسی  قصدشده 

 - برنامه ی درسی اجرا شده

- برنامه ی درسی کسب شده در آموزش ریاضیات و علوم پایه ی چهارم و هشتم رانشان  می دهد . فلذا بررسی تحلیل هر یک از این مولفه ها می تواند سهم موثر درفرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان را در مراحل مختلف مشخص کرده و کشورها بتوانند صلاحیت ها و تواناییهای خودرا در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهند .

 

تیمز( TIMSS) چیست ؟

تیمز TIMSS ( مطالعه بین المللی روند آموزش ریاضیات وعلوم ) روند پیشرفت ریاضیات وعلوم را در پایه چهارم ابتدائی و سوم راهنمائی ارزیابی می کند .

تیمز یکی از پروژه های ( IEA ) است که با یک چرخه ی منظم چهارساله  اجرا می شود که ریاضیات و علوم را در سالهای 1995و1999و2003 و2007 و 2011 موردارزیابی قرارداده و درحال برنامه ریزی برای اجرای این مطالعه درسال 2015 می باشد .

تیمز همچنین برای تدارک چشم اندازها ی مقایسه ای درمورد روند پیشرفت در نظامهای آموزشی متفاوت شیوه های سازماندهی مدارس و فعالیتهای آموزشی یک آرایه غنی از اطلاعات پیشینه ای راجمع آوری می کند . تیمز به عنوان محور اصلی مطالعات منظم انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( IEA )را تشکیل می دهد  اطلاعات درمورد شیوه های آموزشی استفاده شده برای اجرای برنامه ی درسی از طریق پرسش نامه هایی که توسط معلمان و مدیران دانش آموزان ارزیابی شده تکمیل می شود و توسط انجمن IEAمسئولیت، هدایت و مدیریت این پروژه ( تیمز ) به مرکز  بین المللی ISC درکالج بوستون ( دانشکده علوم تربیتی آمریکا) محول گردیده است.

چارچوب ارزیابی ریاضیات و علوم پایه ی چهارم ابتدائی ارزیابی علوم تیمز 2011 در دو حوزه  سازماندهی شده بود . حوزه نخست  محتوائی  است که حیطه ها یا موضوعات مهم مورد ارزیابی در علوم رامشخص می کند که شامل زیست شناسی – فیزیک و زمین شناسی است . حوزه ی دوم ( شناختی ) است که حیطه ها یا فرایندهای تفکر مورد ارزیابی را تعیین می کند و شامل دانستن و به کاربردن و استدلال می باشد  تیمز 2011 دارای آزمونی گسترده و موثر برای تائید چهارچوب ارزیابی آموزش علوم است . این آزمون شامل 174 سوال با امتیاز 194 امتیاز است . تقریباً نیمی از سوالات پاسخ ساز و نیمی دیگر باز هستند . ارزیابی ریاضیات تیمز نیز همچون علوم تیمز پیرامون دو حوزه سازماندهی می شود . حوزه نخست محتوائیاست که حیطه ها یا موضوعات مهم مورد ارزیابی در ریاضیات را مشخص می کند . 

 سه حیطه محتوائی شامل اعداد – اشکال هندسی  - اندازه گیری ونمایش داده ها  ( حدوداً نیمی از آزمون بر بعد اعداد شامل جبر مقدماتی تاکید دارد ) است .ارزیابی آموزش ریاضیات پایه چهارم شامل179سوال با192امتیازمی باشد. حوزه دوم ( شناختی ) است که حیطه ها یافرایندها ی تفکر مورد ارزیابی رامشخص می کند و شامل دانستن و به کار بردن و استدلال می باشد.

 

آشنایی با آزمون پرلز

ضرورت توجه به مهارتهای خواندن :

انسان امروز ، برای تعامل با سایر انسانها در جامعه بزرگ بشری و نیز با جهان آفرینش ، نیازمند دانش ها و مهارتهای گوناگونی است. امروزه حدی از دانش و مهارت را در همه حوزه های علمی و معرفتی برای عموم مردم لازم می دانند.

این حد را سواد و محرومیت از آن را بی سوادی می نامند مانند سواد خواندن و نوشتن ، سواد ریاضی و سواد علمی و ....

مهارت در خواندن یکی از مهم ترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروزی است ، توانایی درک مطلب ، تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیر درسی ، دانش آموزان را با افکار و اطلاعات جدیدی آشنا می سازد تا راه ( بهتر اندیشیدن ) و ( بهتر زیستن ) را بیاموزد زبان اساسی ترین رسانه ای است که از طریق آن ، اغلب یادگیری های اجتماعی و تحصیلی در مدرسه تحقق می یابد. از این رو مشکلات مربوط به خواندن و یادگیری زبان می تواند زمینه ساز مشکلات جانبی در سایر یادگیری ها باشد. در حقیقت ، یادگیری مهارت خواندن ، کلید یادگیری همه ی یادگیری هاست زیرا اغلب یادگیری های درسی از آن طریق صورت می گیرد. برای یادگیری دروس دیگر نظیر ریاضی ، تاریخ و جغرافیا باید درک مطلب و توانایی خواندن مسلط بود .

 

پرلز چیست ؟

مطالعه ی بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز ( PIRLS ) یک مطالعه ی تطبیقی در زمینه سواد خواندن و بررسی عوامل گوناگونی را که با یادگیری سواد خواندن در دانش آموزان مرتبط است تحت نظر انجمن بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی ( IE A ) انجام می شود .

این مطالعه به فاصله هر پنج سال یک بار در سالهای 2001 ، 2006 و 2011 میزان سواد خواندن را در دانش آموزان پایه ی بالاتر که بیشترین تعداد 9 ساله ها را در میان خود دارند مورد ارزیابی قرار می دهد . این سن در اکثر کشور ها پایه ی چهارم است . انتخاب جمعیت فوق به این علت است که این مرحله گذرا مهمی از نظر رشد کودکان در مهارت خواندن تلقی می شود. در اکثر کشورها انتظار می رود که کودکان تا پایان پایه چهارم ابتدایی ، چگونگی خواندن را یاد گرفته باشد.

هدف سیاسی I E A  ارتقای سطح یادگیری در درون نظامهای آموزشی جهان و بهبود سیاست ها و برنامه ریزیهای آموزشی مربوط به فرایند تدریس و یادگیری در آن باشد.

پرلز سواد خواندن را به شرح زیر تعریف می کند :

( توانایی درک و استفاده از فرم های نوشتاری زبان که جامعه آن را در خواست می کند و یا فرد آن را ارزش گذاری می نماید نو آموزان با این توانایی می توانند معنای متون متفاوت را در یابند. آنها برای یادگیری و شرکت در جامعه ی با سوادان یا برای سرگرمی و لذت می خوانند ) 

ابعاد سواد خواندن :

- اهداف خواندن

- فرایند درک مطلب

- رفتار خواندن و نگرش به خواندن

 

ماهیت آزمون پرلز :

همانطور که در چارچوب پرلز 2001 توصیف شده است اهداف خواندن ( خواندن برای تجربه ی ادبی – خواندن جهت کسب و به کارگیری اطلاعات ) و فرایندهای درک مطلب ( تمرکز به اطلاعات صریحاً بیان شده و بازیابی آنها ، دستیابی به استنباط های روشن – تفسیر و تکمیل ایده ها و اطلاعات – بررسی و ارزیابی محتوا زبان و عناصر مربوط به متن ) پایه و اساس طرح پرلز در ارزیابی کتبی توانایی دانش آموزان محسوب شده و عادتهای خواندن ( جنبه رفتارها و نگرشهای خواندن ) و محیط یادگیری با استفاده از پرسش نامه های پیشینه ای چهارگانه ی معلم ، دانش آموزان ، اولیاء و مدرسه سنجیده می شود . در بخش آزمون سواد خواندن ، بیش از نیمی از پرسش ها به صورت پاسخ های تشریحی ( پرسش های پاسخ ساز ) و بقیه از نوع چند گزینه ای و پاسخ کوتاه می باشد. معمولاً هر یک از اهداف خواندن با نوع مشخصی از متون در ارتباط است. به عنوان مثال خواندن برای تجربه ی ادبی اغلب از طریق داستان به دست می آید در حالیکه معمولاً خواندن در جهت کسب و به کارگیری اطلاعات با مقالات اطلاع رسانی و متون آموزشی میسر می گردد .

خواندن بیشتر کودکان در سنین اولیه بر انواع متون ادبی و روایی متمرکز است. در پرلز 2001 ، متون ادبی ، داستان یا حکایتی در قالب داستان کوتاه بود. متون اطلاعاتی در پرلز شامل موارد اطلاعاتی کوتاهی همراه با متن ، نقشه ،  تفسیر ، نمودار و عکس بود که بر اساس موضوع یا تسلسل زمانی دسته بندی شده بود. در هر یک ار متن های ادبی و اطلاعاتی سوالها طوری طراحی شده بودند که چهار فرایند اصل درک مطلب در خواندن را اندازه گیری می کردند .

 

چکیده نتایج پرلز 2006

نگاهی به مهمترین نتایج ملی پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001

جایگاه ایران در پرلز 2001 از میان 35 کشور شرکت کننده در رتبه 32 و در پرلز 2006 از میان 45 نظام آموزشی جهان در رتبه 40 قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه کشور ایران نسبت به پرلز 2001 نه تنها کاهش نیافته است بلکه اندکی پیشرفت را نشان می دهد .

متوسط عملکرد دانش آموزان ایران در پرلز 2001 از 214 به 241 در پرلز 2006 ارتقاء یافته است. ( میانگین جهانی در هر دو مطالعه پرلز 500 است. )

عملکرد دانش آموزان در پرلز 2006 در متون اطلاعاتی با میانگین 420 و در متون ادبی با میانگین 426 تفاوت 6 نمره ای را نشان می دهد . هر چند عملکرد کلیه دانش آموزان در متون ادبی در پرلز 2001 و پرلز 2006 نسبت به متون اطلاعاتی پایین تر است اما پیشرفت نسبی دانش آموزان را در متون اطلاعاتی در مقایسه با متون ادبی 2006 نشان می دهد .

تفاوت عملکرد دختران نسبت به پسران در هر دو مطالعه پرلز 2001 و 2006 ناظر بر برتری عملکرد دختران به پسران در همه کشور های شرکت کننده است . در کشور ایران عملکرد دختران نسبت به پسران در پرلز 2001 با اختلاف 27 نمره ( دختران با میانگین 427 و پسران با میانگین 399 ) و در پرلز 2006 با اختلاف 15 نمره ( دختران با میانگین 429 و پسران با میانگین 414 ) نشان دهنده برتری عملکرد دختران در هر دو مطلعه است.

در بهار سال 1390 که آخرین آزمون تیمس برگزار شد، بیش از 500 هزار دانش آموز از سراسر جهان مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفتند. از جمله، در ایالات متحده آمریکا، حدود 20 هزار دانش آموز از بیش از 1000 مدرسه در این امتحان بین المللی شرکت کردند. جالب این است که هم در درس ریاضی و هم در درس علوم، دانش آموزان کشورهای آسیایی ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور، از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی و آمریکایی امتیاز بالاتری گرفتند!

روانشناسی آموزشگاهیمنبع : hosseinimehr2013[dot]blogfa[dot]com[slash]post-18[dot]aspx

انگاره آزمون های تیمز و پرلز, آموزش ابتدایی 1404 آزمون تیمز و , سرگروه پایه ششم ابتدایی شبه , سوالات و مفاهیم پایه ششم , آموزشی کلاس سوم و چهارم, آشنایی با آزمون تیمز و پرلز, ششم شاهد,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات