تبلیغات

ارتباط شعر و نقاشیارتباط خوشنویسی با شعر و موسیقی

ارتباط خوشنویسی با شعر و موسیقی:

درك ارتباطات بين هنرها گاهی حسی است مانند نقاشی‌های سهراب سپهری كه يادآور شعر است و اشعار او كه همچون نقاشی ، مناظر را به تصوير می كشد ، اوقاتی نيز درك ارتباط بين هنرها بر اساس معادلات زيبايی‌شناسانه است و مفاهيمی چون زهد ، تعالی ، وحدت ، كثرت و اصول حكمت هنر اسلامی در همه آنها ديده می‌شود .

درباره وجود اشتراك موسيقی و خط می توان به پيدايش آن ها دقيق شد. خوشنويسی و موسيقی هر دو از ادوار و بيضی تشكيل شده‌اند اما پيدا كردن اين اشتراكات به آشنايی با مبانی رسم و زيبايی‌شناسی و اصول هنری نياز دارد و درك آن از عهده ی همه خارج است ، اما به لحاظ حسی می‌توان تعامل موسيقی و خط را به شكل محدودی درك كرد .

از سوی ديگر ، ادبيات نيز نقطه ی ارتباط خط و موسيقی می تواند باشد زيرا محمل هر دو هنر خوشنويسی و موسيقی ، ادبيات است . در خوشنويسی همواره از ادبيات كه بر معرفت استوار است استفاده شده در موسيقی متعالی نيز اشعار عرفانی در قالب آواز مورد بهره‌برداری قرار می‌گيرد پس خط، موسيقی و شعر به نوعی با يكديگر همپوشانی دارند و از هم حفاظت می كنند يعنی شعر و خط وقتی خوانده می شود، بيشتر درك می شود و موسیقی نيز با استفاده از عرفان موجود در شعر عمق می‌يابد .

همچنين ارتباط ‌های ديگری نيز بين خط و موسيقی وجود دارد كه نيازمند بحث‌های تخصصی است ، به عنوان نمونه در نگارش يك دوبيتی در هر مصراع ، يك يا دو كشيده قرار می‌گيرد ، در آواز نيز همين قانون به شكل تحرير زدن كه قابليت همان كشيده را دارد ، رعايت می شود از اين منظر نوعی هماهنگی زيبايی‌شناسانه در موسيقی ايرانی و خوشنويسی فارسی وجود دارد كه به دو صورت حكمی و حسی قابل بررسی است .

نكته ظريفی كه وجود دارد اين است كه اكثر افرادی كه در آواز مهارت دارند ، از حسن خط نيز برخوردارند به حدی كه حتی بدون ديدن آموزش خوشنويسی آثاری ارائه می‌كنند كه قابليت عرضه نمايشگاهی دارند ، كه اين نكته از استعداد مشترك اين دو هنر خبر می دهد ، البته اين نكته را به طور تجربی دريافت شده و ريشه علمی ندارد . 

منبع : mohammad-badesaba[dot]blogfa[dot]com[slash]post-2[dot]aspx

خوشنویسی بادصبا ارتباط , اخلاق کتابداری و ارتباط کلامی, آموزش نقاشی به کودکان بازی با , بوم نقاشی ۲۰ راه ساده و عملی , دانلود پروژه ها بررسی تطبیقی , علم و هنر تاریخچه نقاشی, هنر و رسانه تحت نظر استاد توکل ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات