تبلیغات

اظهار نظر مردود حسابرسادامه سوالات حسابرسی پیشرفته با جواب
 

21- چه موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیری دارند و مختصر توضیح دهید؟

در صورتی که یافته های حسابرس و یا پاراگراف های توضیحی در برگیرنده ی هر یک از حالات زیر، بصورت با اهمیت یا اساسی باشد؛ گزارش حسابرس غیر مقبول (مشروط، مردود، عدم اظهار نظر) خواهد بود.

ž          الف- انحراف از استاندارد های حسابداری

ž          یعنی زمانی که واحد مورد رسیدگی الزامات استاندارد های حسابداری را رعایت ننماید (یعنی عدم توافق بین حسابرس و صاحبکار در خصوص عدم رعایت و انطباق رویه ها و استاندارد های حسابداری و یا نحوه ارائه و کفایت افشاء اطلاعات در صورتهای مالی).

ž           

ž          ب- محدودیت در دامنه رسیدگی

ž          محدودیت در رسیدگی زمانی ایجاد می شود که حسابرس نتواند از طریق اعمال روش های حسابرسی لازم به شواهد کافی و قابل قبول برای اظهار نظر دست یابد. این محدودیت ممکن است :

ž          توسط صاحبکار تحمیل شود (مانند عدم ارائه صورتجلسات هیات مدیره، مجامع عمومی و یا عدم ارسال تاییدیه ها).

ž          یا وضعیت های موجود آن را ایجاد کند ( مانند اینکه انتخاب حسابرس زمانی صورت گیرد (بعد از پایان سال مالی) که وی نتواند بر شمارش موجودی ها نظارت کند).

ž          ج- ابهام اساسی

ž          ابهام عبارتست از موضوعی که نتیجه آن به اقدامات یا رویداد های آتی خارج از کنترل مستقیم واحد مورد رسیدگی بستگی دارد و ممکن است بر صورتهای مالی اثر گذارد. مانند دعوای حقوقی علیه شرکت که نتیجه دعوا توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

22- چه مواردی در بند مقدمه بیان می شوند؟

الف) مشخص کردن صوتهای مالی و تاریخ  دوره ای که صورتهای مالی برای آن تهیه شده است.

ب) مشخص کردن مسئولیت هیات مدیره واحد مورد رسیدگی و مسئولیت موسسه حسابرسی.

23- بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرس دربرگیرنده چه مطالبی می باشد؟

حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. حسابرسی به منظور حصول اطمینانی معقول از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی، برنامه ریزی و اجرا شده است. حسابرسی بر اساس رسیدگی نمونه ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی انجام شده است. حسابرسی شامل ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی و ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. حسابرسی شامل ارزیابی برآوردهای عمده به عمل آمده توسط هیأت مدیره در تهیه صورتهای مالی است. حسابرسی انجام شده مبنایی معقول برای اظهار نظر فراهم می آورد.

24- بند اظهار نظر حسابرسی بایستی دربرگیرنده  چه مطالبی باشد؟

گزارش حسابرس باید حاوی نظر صریح حسابرس در این باره باشد که آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارد های حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است یا خیر.

عبارت "از تمام جنبه های با اهمیت" در بند اظهار نظر به این موضوع توجه دارد که حسابرسی تنها به موضوعاتی توجه دارد که از لحاظ صورتهای مالی با اهمیت باشد.

مبنا و معیار حسابرسی برای سنجش مطلوبیت صورتهای مالی، « استاندارد های حسابداری » است که بایستی به صورت صریح در بند اظهار نظر درج گردد.

25-. آیا حسابرس‌ می‌تواند كار رسیدگی‌ به‌ رعایت‌ مفاد قرارداد بخصوصی‌ را بپذیرد؟ در صورت پذیرش گزارش باید چگونه باشد؟

   حسابرس زمانی می تواند بپذیرد كه‌ جنبه‌های‌ كلی‌ رعایت‌ آن‌ قرارداد به‌ حسابداری‌ و امور مالی‌، مربوط‌ و در صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ وی‌ باشد.  چنانچه‌ بخشی‌ از قرارداد به‌ موضوعات‌ خاصی‌ مربوط‌ شود كه‌ خارج‌ از تخصص‌ حسابرس‌ است‌، حسابرس‌ باید استفاده‌ از خدمات‌ كارشناس‌ را مورد توجه‌ قرار دهد.

    گزارش‌ حسابرسی‌ باید حاوی‌ نظر صریح‌ حسابرس‌ درباره‌ رعایت‌ شدن‌ مفاد قرارداد توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ باشد.

26-. گزارش‌ حسابرس درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ چگونه باید باشد؟

    باید مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ را تصریح‌ یا به‌ یادداشت‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ كه‌ مبنای‌ مزبور در آن‌ تشریح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ كند . حسابرس‌ باید نسبت‌ به‌ مطلوبیت‌ ارائه‌  صورتهای‌ مالی‌، از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ براساس‌ مبنای‌ حسابداری‌ مشخص‌ شده‌، اظهارنظر كند. حسابرس‌ باید مطمئن‌ شود عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ یا توصیف‌ ارائه‌ شده‌ در یادداشتهای‌ همراه‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ استفاده‌ كنندگان‌ به‌ روشنی‌ درمی‌یابند صورتهای‌ مزبور، طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ نشده‌ است‌. برای‌ مثال‌، صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ برای‌ مقاصد مالیاتی‌ ممكن‌ است‌ با عنوان‌ " صورت‌ درآمد و هزینه‌ - برمبنای‌ مالیات‌ بر درآمد" نام‌گذاری‌ شود.  چنانچه‌ عنوان‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ به‌ طور مناسبی‌ انتخاب‌ یا مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ به‌ نحوی‌ مناسب‌ افشا نشده‌ باشد، حسابرس‌ باید گزارش‌ خود را به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ تعدیل‌ كند.

27-در بند دامنه رسیدگی در گزارش بررسی اجمالی صورتهای مالی چه مواردی تاکید میشود؟

الف) اشاره به استاندارد حسابرسی مربوط به بررسی اجمالی صورتهای مالی

ب) تصریح اینکه بررسی اجمالی، اساسا به پرس وجو و اجرای روشهای تحلیلی محدود میشود.

ج) تصریح اینکه حسابرسی، اجرا نشده است، روشهای اجرا شده، اطمینان کمتری را نسبت به حسابرسی فراهم میکند و نظر حرفه ای حسابرسی اظهار نمی شود.

28-برنامه ریزی حسابرس برای بررسی صورتهای مالی اجمالی چگونه باید باشد؟

حسابرسباید کار بررسی اجمالی را چنان برنامه ریزی کند که از اجرای موثر آن اطمینان یابد در ضمن حسابرس باید از نوع فعالیت واحد اقتصادی، شامل توجه به ساختار سازمانی واحد اقتصادی، سیستمهای حسابداری، ویژگیهای عملیلتی و نوع وماهیت داراییها، بدهیها، درآمدها، و نوع هزینه های آن شناخت کافی بدست آورد یا شناخت خود را بهنگام کند.

29-اطمینان محدود در گزارش صورتهای مالی اجمالی چگونه ارائه میشود؟

در گزارش بررسی اجمالی اطمینان محدود باید به صراحت اظهار شود. حسابرس باید نتایج حاصل از شواهد گردآوری شده را به عنوان مبنای اظهار اطمینان محدود، مرور و ارزیابی کند.

30-در بند دامنه رسیدگی در گزارش بررسی اجمالی صورتهای مالی چه مواردی تاکید میشود؟

الف) اشاره به استاندارد حسابرسی مربوط به بررسی اجمالی صورتهای مالی

ب) تصریح اینکه بررسی اجمالی، اساسا به پرس وجو و اجرای روشهای تحلیلی محدود میشود.

ج) تصریح اینکه حسابرسی، اجرا نشده است، روشهای اجرا شده، اطمینان کمتری را نسبت به حسابرسی فراهم میکند و نظر حرفه ای حسابرسی اظهار نمی شود.

 

 

31-مسولیت حسابرس در بررسی اجمالی صورتهای مالی درمورد رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه چیست؟

 حسابرس باید در مورد آن گروه از رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه که ممکن است موجب تعدیل صورتهای مالی یا افشا در آن شود نیز پرس وجو کند. حسابرس در مورد شناسایی رویدادهای پس از تاریخ گزارش بررسی اجمالی، هیچ مسئولیتی ندارد.

32-هدف از بررسی اجمالی صورتهای مالی چیست؟

هدف این است که حسابرس بتواند براساس رسیدگیهایی که بمراتب محدودتر از حسابرسی است و تمام شواهد لازم و کافی را برای حسابرسی صورتهای مالی تامین نمی کند، چنین نظر دهد که به مورد یا موارد بااهمیتی که حاکی از انحراف ازاستانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است (اطمینان محدود).

33-.حسابرس‌ در بررسی‌ تقلب‌ چند نوع‌ تحریف‌ عمدی‌ را مدنظر دارد؟ نام ببرید.

1.تحریف‌ ناشی‌ از گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌.2. تحریف‌ ناشی‌ از سوءاستفاده‌ از داراییها

34-. وجه‌ تمایز بین‌ تقلب‌ و اشتباه‌چیست؟

   عمدی‌ یا غیرعمدی‌ بودن‌ اقدامی‌ است‌ كه‌ به‌ تحریف‌ در صورتهای‌ مالی‌ بینجامد. تقلب‌،  برخلاف‌ اشتباه‌، عمدی‌ است‌ و معمولا  با كتمان‌ آگاهانه‌ حقایق‌ همراه‌ است‌. اگرچه‌ حسابرس‌ ممكن‌ است‌ بتواند فرصتهای‌ بالقوه‌ ارتكاب‌ تقلب‌ را شناسایی‌ كند اما،  تشخیص‌ نیت‌ مرتكب‌،  اگر غیر ممكن‌ نباشد،  برای‌ وی‌ بسیار دشوار است‌، به‌ویژه‌، در موضوعاتی‌ كه‌ به‌ قضاوت‌ مدیریت‌ برمی‌گردد  (مانند براوردهای‌ حسابداری‌ و بكارگیری‌ درست‌ و مناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌).

35-. مدیریت‌ برای‌ پیشگیری‌ و كشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ چه کارهایی رادر واحد مورد رسیدگی‌انجام می دهد؟

         1 .ایجاد جو مناسب‌.2.ایجاد و حفظ‌ فرهنگ‌ درستكاری‌ و ارزشهای‌ والای‌ اخلاقی‌. 3برقراری‌ كنترلهای‌ مناسب‌

36-.مستند سازی یعنی چه؟

 یعنی تهیه و نگه داری کاربرگ های حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی. کاربرگ های حسابرسی می تواند به شکل ثبت اطلاعات روی کاغذ،ضبط الکترونیکی یا دیگر ابزارهای مشابه باشد

37-محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی را نام برده و بگویید چه مشکلی برای مدیریت ایجاد می کنند؟

سیستم های حسابداری و کنترل داخلی به دلیل محدودیتهای ذاتی که دارند نمی توانند شواهدی قطعی مبنی بر دستیابی به هدفها را برای مدیریت فراهم کنند نمونه هایی از این محدودیتها شامل:

1-    مخارج استقرار هر یک از روشهای کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش باشد.

2-    بیشتر کنترلهای داخلی برای معاملات و رویدادهای روزمره و نه غیر متعارف برقرار می شوند.

3-    احتمال نادیده گرفتن کنترلهای داخلی از طریق تبانی و احوال پرسی مدیران یا کارکنان با اشخاص خارج یا داخل سازمان.

4-    اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی، حواس پرتی، خطای قضاوتی و تفسیر نادرست دستورالعملها.

5-    احتمال سوء استفاده شخص مسئول اعمال روش کنترل داخلی مثل زیر پا گذاشتن یک روش کنترل داخلی توسط مدیریت.

 

38-مقصود از شناخت از فعالیت صاحبکار چیست و شامل چه مواردی است؟

حسابرس برای اینکه بتواند نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار نظر کند باید اطلاعات کافی در مورد واحد تجاری صاحبکار و محیط اقتصادی و صنعتی که وی درآن فعالیت می کند کسب نماید. شناخت حسابرسان از فعالیت صاحبکار باید شامل شناخت مسایلی چون ساختار سازمانی، اصول و روشهای حسابداری، ساختار سرمایه، خطوط و شیوه های تولید، اهداف و راهبردها و خطرهای تجاری مربوط، ماهیت واحد مورد رسیدگی و کنترلهای داخلی صاحبکار باشد.

39-مقصود از سیستم کنترل داخلی چیست؟ و  اجزای آن را مختصرا توضیح دهدید.

به طور کلی سیستم کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها، سیستم ها و روشهایی است که برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی و به منظور حفاظت از داراییها و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری  به وجود می آید. اجزای سیستم شامل: 1- محیط کنترلی: منظور نگرش کلی مدیریت و مالکان در مورد استقرا سیستم کنترل داخلی است که شامل حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی، طرح و ساختار سازمانی و طرز تفکر مدیریت می باشد. 2- سیستم حسابداری: برای دستیابی به هدفهای کنترل داخلی، سیستم حسابداری باید آنچنان موثر باشد که معاملات را به طور صحیح و مناسب ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش نماید. 3- روشهای کنترل: شامل سیاستها و رویه هایی است که مدیریت علاوه بر محیط کنترلی و سیستم حسابداری برقرار می کند تا به هدفهای خاص سازمان دست یابد مثل تفکیک وظایف حسابداری از وظایف نگهداری داراییها.

40- روشها ی ارزیابی تواناییها و صلاحیت کارکنان گروه کاری را نام ببرید؟

الف) شناخت و تجربه عملی درباره کارهای با ماهیت و پیچیدگی مشابه از طریق آموزش و مشارکت مناسب

ب) شناخت الزامات استانداردهای حرفه ای، قانونی و مقرراتی

ج) دانش فنی مناسب، شامل شناخت از فناوری اطلاعات مربوط

د) شناخت از صنایع مرتبط با فعالیت صاحبکار

ه) توانایی اعمال قضاوت حرفه ای

و) شناخت از سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه

41- سرپرستی در کنترل کیفیت کار شامل چه مراحلی است؟

الف) پیگیری پیشرفت کار

ب) ارزیابی تواناییها و صلاحیت هریک از اعضای گروه کاری، داشتن زمان کافی توسط هریک برای اجرای کار خود، شناخت آنان از وظایف محول شده و انجام کار طبق رویکرد برنامه ریزی شده

ج) حل و فصل مسایل عمده پدید آمده در جریان کار، ارزیابی اهمیت آنها و تعدیل رویکرد برنامه ریزی شده به گونه ای مناسب

د) شناسایی موضوعات مستلزم مشورت یا بررسی توسط اعضای با تجربه تر گروه در جریان اجرای کار

42- سیاستها و روشهایی را برای الزامی کردن بررسی کنترل کیفیت کار را نام ببرید؟

الف) الزام به بررسی کنترل کیفیت کار در مورد همه حسابرسیهای صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ب) تعیین معیارهای لازم به منظور تشخیص ضرورت بررسی کنترل کیفیت کار، برای سایر حسابرسیها و بررسی های اجمالی اطلاعات مالی تاریخی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

پ) الزام به بررسی کنترل کیفیت کار در مورد همه کارهایی که معیارهای تعیین شده طبق بند ب بالا در مورد آنها مصداق دارد.

43- بررسی کنترل کیفیت کار  در مورد حسابرسی صورتهای مالی شامل چه مواردی است؟

الف) ارزیابی استفلال موسسه در ارتباط  با هرکار توسط گروه کاری

ب) خطرهای عمده شناسایی شده در جریان کار و برخورد با آن خطرها

ج) قضاوتهای به عمل آمده، بویژه در ارتباط بااهمیت و خطرهای عمده

د) اینکه آیا مشورت مناسب درباره موارد اختلاف نظر یا سایر موضوعات پیچیده یا بحث انگیز به عمل آمده است یا خیر و نتایج ناشی از این مشورت ها

ه) موضوعاتی که لازم است به اطلاع مدیران اجرایی، هیئت مدیره و در موارد لازم سایر اشخاص مانند مراجع قانونی برسد

و) اینکه آیا کاربرگهای انتخاب شده برای بررسی، کار انجام شده در ارتباط با قضاوتهای عمده را منعکس و نتایج بدست آمده را پشتیبانی می کند یا خیر

44- معیارهای تعیین صلاحیت بررسی کنندگان کنترل کیفیت کار را توصیف کنید؟

الف) شرایط فنی لازم برای ایفای مسولیت، شامل تجربه و اختیار لازم

ب) میزانی که می توان با بررسی کننده کنترل کیفیت کار مشورت کرد، بدون این که بیطرفی وی خدشه دار شود.

4.اقدامات حسابرس درصورت خودداری مدیران ازارائه تاییدیه چیست؟

اگرمدیران ازارئه تاییدیه ای که حسابرس دریافت ان را ضروری می داند خودداری  کنند این امر موجب محدودیت دردامنه رسیدگی می شود وحسابرس باید نظر مشروط یاعدم اظهارنظر کند.در این گونه موارد حسابرس باید اعتمادی که درجریان حسابرسی نسبت به سایر اظهارات مدیریت داشته است  وهر گونه اثار احتمالی خودداری مدیریت راازارائه تاییدیه بر گزارش حسابرس ارزیابی کند.

38-حسابرس در تدوین طرح کلی حسابرسی باید چه نکاتی را در نظر بگیرد؟

شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگیشناخت از سیستمهای حسابداری و کنترل داخلیخطر و اهمیتنوع و ماهیت زمان بندی اجرا وحدود روش های حسابرسیهماهنگی ,هدایت, سرپرستی و بررسی

45-برنامه ریزی  را تعریف کنید؟

برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی (برنامه حسابرسی)  برای تعیین نوع و ماهیت زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی مربوط به هر حسابرسی,  هدف  برنامه ریزی انجام بموقع و اثر بخش حسابرسی است

3-حدود برنامه ریزی با توجه به چه عواملی متفاوت خواهد بود؟

بسته به اندازه واحد مورد رسیدگی ,پیچیدگی کار ,تجارب قبلی حسابرس از واحد مورد رسیدگی و شناخت وی از فعالیت آن ,متفاوت خواهد بود

46- تفاوت اساسی در گزارش حسابرسی نسبت به اطلاعات مالی دوره گذشته چیست؟

الف) در موارد ارائه اطلاعات مقایسه ای ، گزارش حسابرس تنها به صورتهای مالی دوره جاری اشاره می کند.
ب) در موارد ارائه صورتهای مالی مقایسه ای، گزارش حسابرس به هریک از دوره هایی اشاره می کند که صورتهای مالی آن ارائه شده است.

47- روشهای حسابرسی اطلاعات مقایسه ای به منظور ارزیابی چه مواردی اجرا می گردد؟
الف)یکنواختی در به کارگیری رویه های حسابداری مورد استفاده درباره اطلاعات مقایسه ای نسبت به اقلام دوره جاری و در صورت وجود رویه، اعمال اصلاحات یا افشای مناسب.

ب) انطباق اطلاعات مقایسه ای با مبالغ و موارد افشا شده در دوره مای گذشته یا اعمال اصلاحات و یا افشای مناسب.

48- در مواردی که گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی دوره های گذشته شامل اظهار نظر مشروط، عدم اظهار نظر و یا نظر مردود باشد حسابرس باید چه عملی را انجام دهد؟

الف) چنانچه موضوع مورد نظر بر اقلام دوره جاری نیز اثر داشته باشد، حسابرس باید با اشاره به آثار آن بر اطلاعات مقایسه ای و اقلام دروه جاری، گزارش خود را تعدیل کند.

ب) چنانچه موضوع مورد نظر بر اقلام دوره جاری اثر نداشته باشد، حسابرس باید با اشاره به آثار آن بر اطلاعات مقایسه ای، گزارش خود را تعدیل کند.

49- در مواردی که صورتهای مالی دوره گذشته توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده باشد حسابرس جانشین پس از بند اظهار نظر به چه مواردی اشاره می کند؟

الف) تصریح اینکه صورتهای مالی دوره گذشته توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است.
ب) نوع اظهار نظر و تاریخ گزارش حسابرس قبلی

50- در مواردی که صورتهای دوره مالی گذشته حسابرسی نشده باشد، حسابرس چه وظیفه ای دارد؟
حسابرس باید در گزارش خود پس از بند اظهارنظر تصریح کند که اطلاعات مقایسه ای حسابرسی نشده است. این موضوع از مسئولیت حسابرس نسبت به اجرای روشهای مناسب و ضروری درباره مانده های ابتدای سال جاری نمی کاهد بلکه در صورتهای مالی سال جاری به روشنی افشا می شود.
منبع : hesabdar1392[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]8

hesabdari1392 ادامه سوالات حسابرسی , hesabdari1392 20سوال حسابرسی پیشرفته , خبر رسانی ایران 57 شرکت بورسی از , KRABAT مقالات و پروژه رشته حسابداری, حسابداری و حسابرسی فردوس , Examples hesabdari1392 مطالب اردیبهشت 1393, خبر رسانی ایران مطالب هفته اول ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات