تبلیغات

ایرانیان قائم همراهایرانیان
ایرانیان

از روایات فهمیده می شود که تعداد قابل توجعهی از سپاه مخصوص وارتش حضرت مهدی (ع)از ایرانیان هستند وازانان با تعبیر های طرفداران سلما ن فارسی ، اهل ری ،اهل مشرق زمین ، اهل خراسان، گنج های طالقان ، یاران در فش های سیاه ،قمی ها ،سرخ رویان ،اهل فارس و....یاد شده است.

امام باقر (ع)می فرماید: (( نیروهای با پرچم های سیاه –که از خراسان قیام کرده اند –در کوفه فرود می ایند وهنگامی که حضرت مهدی(ع) در شهر مکه ظهور می کندبا ان حضرت بعت می کنند))ونیز فرمود: ((یاران حضرت قائم (ع)سی صد وسیزده نفر وازفرزندان عجم (غیر عرب)می باشند))

هر چند عجم به غیر عرب گفته می شود ،ولی بطور قطع ایرانیان را دربر می گیرد .بر اساس روایاتی دیگر در زمینه سازی عملیاتی که پیش از ظهور و به هنگام قیام حضرت مهدی (ع) صورت می گیرد ایرانیان نقش اساسی دارند وتعداد

فراوانی از جنگ اوران را تشکیل می دهند.در خطبه ای که حضرت علی (ع)در باره یاران حضرت مهدی (ع) و ملیت انها ایراد کرده است نام برخی از از شهر های ایران ذکر شده است .اصغ ابن نباته می گوید :امیر منان (ع)خطبه ای ایراد کرده درضمن   ان حضرت مهدی (ع) و یارانش را –که همراه حضرت قیام می کنند –بر شمورده و فرمود:از اهواز یک نفر از شوشتر یک نفر از شیراز سه نفر به نام های حفص ،یعقوب وعلی ؛از اصفهان چهار نفر به نام های موسی علی عبد الله وغلفان؛واز بروجرد یک نفر به نام قدیم ؛واز نهاوند یک نفر به نام عبدالرزاق؛ از همدان سه نفر  به نام جعفر، اسحاق وموسی ؛ از قم ده نفر که هم نام اهل بیت رسول خدا (ص) هستند (و در حدیث دیگر هجده نفر ذکر شده)؛از شیراز یک نفر از خراسان بک نفر به نام درید ونیز پنج نفر که هم نام اصحاب کهف هستند . از امل یک نفر از جر جان یک نفر از دامغان یک نفر از سرخس یک نفر از ساوه یک نفر از طالقان بیست وچهار نفر از قزوین دو نفر از فارس یک نفر ار ابهر بک نفر از اردبیل بک نفر از مراغه سه نفر از خوی یک نفر از سلماس یک نفر ازابادان سه نفراز کازرون یک نفر)) پس فرمود : ((پیامبر اکرم (ص) سی صد وسیزده نفر از یاران مهدی(ع) به تعداد یاران بدررا برای من بر شمورد و فر مود :خداوند انان را در کمتر از یک چشم به هم زدن از مشرق و مغرب زمین زمین در در کنار کعبه گرد می اورد

منابع کتاب موعود نامه .موئلف مجتبی تونه ای .صفحه  147تا148
منبع : emamghaem[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]8

امام زمان عج ایرانیان, ایرانبان بهنام بستان کیست , موسسه فرهنگی قائم عج , سامانه ایران صنعت شرکت مام , 16 اختراعات ایرانیان در دریانوردی, عتیقه سرای بیهق باستان افتابه , بانک مقالات عربی بازتاب عدالت ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات