تبلیغات

تیر هایاتصالات تیر به ستون فلزی
اتصالات تیر به ستون فلزی براساس آیین نامه فولاد ایران اتصالات در ساختمان های اسكلت فلزی به سه دسته تقسیم می شوند :a) ساختمان های نوع یك : قاب های با اتصالات صلب در این نوع اتصالات پیو ستگی كا مل در محل اتصال تیر به ستون بر قرار می شود و زاویه اولیه بین تیر ستون با تامین درجه گیرداری چرخشی (صلبیت)در حدود 90درصد و بیش تر ثابت نگه داشته می شود b) ساختمان های نوع دو:قاب های ساده در این نوع ساختمان های گیرداری چرخشی بین تیر و ستون در حد امكان پایین نگه داشته می شوند به این تر تیب كه حدود 80 درصد چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال آزاد است c) ساختمان های نوع سه :اتصال نیمه گیردار در این نوع اتصالات گیرداری چرخشی بین اعضای تیر و ستون در محل اتصال از 20درصد تا80درصد نوسان دارد به خاطر اشكالات عمده در تخمین درجه گیرداری در این حالت از اتصال نیمه صلب استفاده نمی شوداتصالات ساده تیر به ستون با نبشی جان در این اتصال نبشی جان باید در حد امكان قابل انعطاف (حداكثر نبشی نمره 15*15 )برای این اتصال فاصله آزاد بین تیر و ستون حدود 2 سانتی متر منظور می شود تا هنگام نصب تیر به لحاظ اجرایی مشكلی ایجاد نشود اگر این فاصله رعایت نشود جا گذاری تیر بسیار سخت انجام خواهد شد این نبشی برای انتقال نیروی برشی بین تیر و ستون طراحی می شود و می تواد به صورت تكی (در یك طرف جان تیر ) و یا دو تایی (در دو طرف جان تیر )باشد معمولا از این اتصال (نبشی جان ) برای تیر های تكی در طاق ضربی یا اسكلت فلزی استفاده می شود در عمل به علت ندشتن نبشینشیمن كار نصب در این حالت با مشكل روبه رو می شود در جداول زیر اندازه نبشی لازم جهت اتصال پروفیل های مختلف تیر آمده است جهت استفاده از جداول زیر شرط Lبزگتر یا مساوی15hباید برقرار باشد كه در آن : L:طول دهانه تیر h : ارتفاع نیم رخ تیر جدول نبشی جان در اتصال ساده نقل از راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی (دفتر تدوین مقرارات ملی ساختمان ) بعد جوش(mm)طول (cm)نبشینوع پروفیل تیر57.5L5*5IPE1058.5L5*5IPE12510.5L6*6IPE14512L 6*6IPE16613L8*8IPE18615L8*8IPE20616L8*8IPE22817L10 *10IPE24818L10*10IPE27

توضیح: جدول مزبور صرفاً برای تیرآهن بدون هیچ گونه ورق تقویتی كاربرد دارد جدول اتصال ساده نبشی جان به تیر زنبورینقل از راهنمای اتصالات ساختمان های فولادی (دفتر تدوین مقرارات ملی ساختمان) نوع پروفیلنبشی طول(cm)بعد جوش(mm)CPE14L8*8146CPE16L8*8156CPE18L8*8176CPE2 0L8*8196CPE22L8*8216CPE24L10*10248

توجه : در استفاده از جدول بالا شرط Lبزرگتر یا مساوی 15hنیز باید برقرار باشد و علاوه بر آن تیر های لانه زنبوری بدون ورق تقویتی می باشد اتصال ساده تیر به ستون با نبشی نشیمن انعطاف پذیردر این اتصال تیر بر روی یك نبشی نشیمن تقویت نشده قرار می گیردنكته مهم: در این اتصال باید همیشه از یك نبشی بر روی بال بالایی تیر (بال فشاری ) كه تنها وظیفه آن تامین تكیه گاه جانبی برای بال فشاری است استفاده نمود این نبشی اولاً باید به اندازه ی كافی قابل انعطاف باشد و ثانیاً هنگام جوش كاری به هیچ وجه ساق های آن در محل اتصال تیر و ستون جوش نخورد و فقط در طول نبشی عمل جوش كاری انجام می شود اندازه نبشی بالایی و جوش آن اسمی است و محاسبه خاصی ندارد در عمل برای IPE14و كم تر نبشی نمره 8 و برای IPE16به بالا نبشی نمره 10به كار می رود در هر صورت ضخامت نبشی بالایی به هیچ وجه از 6میلی متر نباید كم تر باشد مهم:به لحاظ تئوری نیازی به جوش دادن بال پایین تیر بر روی نبشی نشیمن نمی باشد اما در عمل این جوش كاری انجام می شود جدول نبشی نشیمن انعطاف پذیر با دو IPEساده (تیر دوبله ساده ) نوع پروفیل نبشی طول(cm)بعد جوش (mm)2IPE14L10*101772IPE16L10*101882IPE18L12*122082 IPE20L12*122292IPE22L15*152492IPE24L15*152610

مانند قبل شرط Lبزرگتر یا مساوی 15hباید برقرار باشد تا از جدول بالا استفاده شود ضمناًدو تیر، بدون ورق تقویتی و به صورت زیر به هم چسبیده اند جدول نبشی نشیمن انعطاف پذیر با دو تیر لانه زنبوری (2CPE)(نقل از راهنمای اتصالات ساختمان های فولادی (دفتر تدوین مقرارات ملی ساختمان ) نوع پروفیل نبشیطول(cm) بعد جوش (cm)2CPE14L10*101772CPE16L12*121872CPE18L12*122082 CPE20L12*122292CPE22L15*152492CPE24L15*152610
شرط استفاده از جدول مانند قبل می باشد اتصالات ساده تیر به ستون با نشیمن های تقویت شدهاگر در اتصال ساده واكنش تكیه گاهی (نیروی برشی در تكیه گاه) از حد قابل قبولی تجاوز كند به منظور جلوگیری از استفاده از نبشی نشیمن با ضخامت بسیار زیاد از نیشی تقویت شده استفاده می شود در تیر های غیر سراسری نبشی نشیمن در دو طرف ستون قرار داده می شود و تیر ها عمود بر ستون روی آن ها قرار می گیرنداین نوع اتصال جز اتصالات ساده است و باید توجه شود كه حتماً نبشی انعطاف پذیر بالای بال فشاری اجرا شود در تیرهای خورجینی تیر ها به صورت سراسری دردو طرف ستون اجرا می شوند از نظر ایستایی از نوع اتصال ساده محسوب می شوند از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر از تیرهای غیر سراسری است (لنگر حداكثر تیر سراسری كمتر از تیر با تكیه گاه ساده است ) عملكرد خمشی و برشی دیوار برشیوقتی یك دیوار برشی تك تحت نیروی جانبی زلزله قرار می گیرد شكست در پای آن (یعنی محل اتصال به شالوده) رخ می دهد كه این همان محل لنگر خمشی حداكثر است و جالب این كه نیروی برشی ماكزیمم نیز در همین نقطه قرار دارد اگر در طرح دیوار های برشی شكل پذیری متعادلی در همه قسمت ها ی دیوار در نظر گرفته نشود ممكن است صدمات زیادی به بار آورد از نظر شكل ظاهری دیوار های برشی ممكن است با اشكال زیر مورد استفاده قرار گیرد خرابی در دیوار های برشی ساده توپر خرابی در خمش در این حالت به علت لنگر خمشی زیاد از عمل كردنیروی جانبی زلزله در امتداد پهنای دیوار در پای دیوار مفصل پلاستیك تشكیل می شود ارتفاعی كه در آن مفصل پلاستیك تشكیل می شود (منطقه مفصل پلاستیك) در حدود یك یا یك و نیم برابر عمق دیوار است كه باید به عنوان منطقه بحرانی با پیش بینی های لازم به خوبی فولاد گذاری شود و به خصوص سلاح برشی (میل گرد های افقی و قائم (غیر از میل گرد های خمشی )


منبع : taftuni[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]33

bax taft اتصالات تیر به ستون فلزی, استخدام نیوز عکس سیما تیر , ساختمان دلیل نامگذاری تیر های , عکس های خفن ♥♥♥ مطالب تیر 1393, سریال های کره ای مطالب تیر 1389, یاسرمحمودی عمران ترسیم سریع , اسلحه مطالب تک تیر انداز ها,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات