تبلیغات

جمع های مکسر در کتاب فارسی هفتمجمع های مکسر

معنای فارسی

جمع مکسر

مفرد

معنای فارسی

جمع مکسر

مفرد

پیامبران

انبیاء

نبی

قلم ها

اقلام

قلم

جانشینان

اوصیاء

وصی

درختان

              اشجار            

شجر

ثروتمندان

اغنیاء

غنی

ماه ها

اقمار

قمر

شهیدان

شهداء

شهید

فرزندان

اولاد

ولد

دانشمندان

علماء

علم

افراد بزرگ

اعلام

علم

امانت داران

امناء

امین

شخص ها

اشخاص

شخص

    دانش آموزان        

تلامیذ

                        تلمیذ

زوج ها

ازواج

زوج

تفسیر ها

تفاسیر

تفسیر

رودها

انهار

نهر

تمرین ها

تمارین

تمرین

روزها

ایام

یوم

چراغ ها

مصابیح

مصباح

کودکان

اطفا ل

طفل

کلید ها

 مفاتیح

مفتاح

درها

ابواب

باب

مرجع ها

مراجع

مرجع

ما ل ها

اموا ل

مال

مسجد ها

مساجد

مسجد

پایه ها

ارکان

رکن

مدرسه ها

مدارس

مدرسه

یاران

انصار

ناصر

اهالی

اهالی

اهل

کارها

امور

امر

زمین ها

اراضی

ارض

پرندگان

طیور

طیر

دقیقه ها

دقائق

دقیقه

خط ها

خطوط

خط

واجبات

فرائض

فریضة

کلاس ها

صفوف

صف

برتری ها

فضائل

فضیلة

خورشید ها

شموس

شمس

روش ها

سنن

سنة

دانش ها

علوم

علم

ستارگان

انجم

نجمة

سربازان

جنود

جندی

دانش آموزان

طلا ب

طالب

بندگان

عباد

عبد

امامان

ائمة

امام

دریا ها

بحار

بحر

کتاب ها

کتب

کتا ب

کوه ها

جبا ل

جبل

قاعده ها

قواعد

قاعدة

مردان

رجا ل

رجل

زنان

نساء

إمراة

نقطه ها

نقا ط

نقطة

                    تعدادی از جمع های تکسیر(مکسر) خوانده شده مخصوص پایه دوم راهنماییمنبع : mina-khanbaba[dot]blogfa[dot]com[slash]post-3[dot]aspx

عربی جمع های مکسر, سکوی هفتم و هشتم جمع های مکسر , وبلاگ دینی عربی و قرآن, کلاس هفت7م جمع , عربی وقرآن وپیام های آسمان , عربي هفتم و هشتم قرآن دینی , هر چی بخوای جمعهای مکسرعربی هفتم,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات