تبلیغات

حال حاضر آلاینده منوکسید کربنآلاینده های شهری

مقدمه

آلاینده‌ها بر حسب ترکیب شیمیایی‌شان ، به دو گروه آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. ترکیبات آلی حاوی کربن و هیدروژن هستند. برخی از ذرات آلی که بیش از سایر ذرات آلی در اتمسفر یافت می‌شوند، عبارتند از: فنلها ، اسیدهای آلی و الکلها. معروفترین ذرات معدنی موجود در اتمسفر عبارتند از نیتراتها ، سولفاتها و فلزاتی مانند آهن ، سرب ، روی و وانادیم.

منابع آلاینده‌ها

هوا دارای آلاینده‌های طبیعی نظیر هاگهای قارچها ، تخم گیاهان ، ذرات معلق نمک و دود و ذرات غبار حاصل از آتش جنگلها و فوران آتشفشانهاست. همچنین هوا حاوی گاز منوکسید کربن تولید شده به شکل طبیعی (CO) حاصل از تجزیه متان (CH4) و هیدروکربنها به شکل ترپنهای ناشی از درختان کاج ، سولفید هیدروژن (H2S) و متان (CH4) حاصل از تجزیه بی‌هوازی مواد آلی می‌باشد.منابع آلاینده‌ها را بطور کلی می‌توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد: شامل وسائط نقلیه موتوری ، وسائط نقلیه هوایی ، ترنها ، کشتی‌ها و هر نوع استفاده و یا تبخیر بنزین ، در بر گیرنده تامین انرژی و حرارت لازم برای مقاصد مسکونی ، تجاری و صنعتی ، نیروگاههای مولد برق که با نیروی بخار کار می‌کنند، مانند صنایع شیمیایی ، متالوژی ، تولید کاغذ و پالایشگاههای تصفیه نفت ، شامل زایدات ناشی از مصارف خانگی و تجاری ، زایدات زغال سنگ و خاکستر باقیمانده از سوزاندن بقایای کشاورزی.

هیدروکربنها

ترکیبات آلی که تنها دارای هیدروژن و کربن هستند، به نام هیدروکربن نام می‌گیرند که بطور کلی به دو گروه آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند.

هیدروکربنهای آلیفاتیک

گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک شامل آلکانها ، آلکنها و آلکینها هستند. آلکانها عبارتند از: هیدروکربنهای اشباع شده که در واکنشهای فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند. آلکنها که معمولا به نام اولفین‌ها خوانده می‌شوند، اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تا حدودی فعال‌اند. این گروه در حضور نور خورشید با اکسید نیتروژن در غلظتهای زیاد واکنش نشان می‌دهند و آلاینده‌های ثانوی مانند پراکسی استیل نیترات (PAN) و ازن (O3) را بوجود می‌آورند. هیدروکربنهای آلیفاتیک تولید شده تا حدود (326mg/m3) برای سلامت انسان و جانوران خطرساز نیست.

هیدروکربنهای آروماتیک

هیدروکربنهای آروماتیک که از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال و برخی از آنها بالقوه سرطانزا هستند، یا از بنزن مشتق شده‌اند و یا به آن مربوط می‌شوند. افزایش میزان ابتلا به سرطان ریه در نواحی شهری به هیدروکربنهای چند هسته‌ای خارج شده از اگزوز اتومبیل‌ها نسبت داده شده است. بنزوپیرین ، سرطانزاترین هیدروکربنهاست. بنزاسفنانتریلین ، بنزوانتراسین و کریزین هم مواد سرطانزای ضعیف‌اند.

منابع هیدروکربنها

میل‌لنگها و کاربراتورها ، بیشترین درصد آزادسازی هیدروکربنها را به خود اختصاص داده‌اند. تجهیزات سوزاننده مکمل که با کاتالیست کار می‌کنند، هیدروکربنها را آزاد کرده و منوکسید کربن را سوزانده و تولید CO2 و آب می‌نمایند.

تکنولوژی کنترل هیدروکربنهای متصاعد شده از منابع ساکن

تکنولوژی کنترل هیدروکربنهای متصاعد شده از منابع ساکن عبارتند از: خاکستر سازی ، جذب ، تراکم و جایگزین نمودن سایر مواد. فرآیند خاکسترسازی با دستگاههای سوزاننده مکمل و دستگاههای سوزاننده مکمل کاتالیستی صورت می‌گیرد. جذب سطحی توسط کربن فعال صورت می‌گیرد و جذب هیدروکربنها بوسیله یک محلول شوینده در برجهای سینی‌دار ، شوینده‌های جت و برجهای آکنه ، برجهای پاشنده و شوینده‌های ونتوری صورت می‌گیرد.

منوکسید کربن

گاز منوکسید کربن ، بیرنگ ، بی‌مزه و بی‌بو است و در شرایط عادی از لحاظ شیمیایی بی‌اثر و طول عمر متوسط آن در اتمسفر حدود 2.5 ماه است. در حال حاضر مقدار منو اکسید کربن در اتمسفر بر روی اموال انسانی ، گیاهان و اشیا بی‌اثر یا کم‌اثر است. در غلظتهای زیاد منو کسید کربن ، به علت تمایل زیاد به جذب هموگلوبین می‌تواند در متابولیسم تنفسی انسان بطور جدی اختلال ایجاد نما‌ید.

غلظت منوکسید کربن در نواحی متراکم شهری که ترافیک سنگین و حرکت خودروها کند است، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. منابع کربن ، منوکسید کربن طبیعی و انسانی هستند. طبق گزارش آزمایشگاه ملی آرگون ، در اثر اکسیداسیون گاز متان حاصل از مرگ گیاهان سالانه 13.2 میلیون تن CO وارد طبیعت می‌شود. منبع دیگر تولید این ماده ، متابولیسم انسانی است بازدم شخصی که در حال استراحت است بطور تقریبی حاوی CO ، 1ppm است.

استانداردهای کنترل منوکسید کربن

آنگاه که مقدار منوکسید کربن در مدت زمان کوتاهی به حد مرگبار می‌رسد و شرایط اضطراری می‌شود، برای مقابله با چنین شرایطی که مقدار CO بطور متوسط در مدت زمان 8 ساعت به (46mg/m3 (40ppm می‌رسد،عملیات شدید کنترلی انجام می‌شوند که عبارتند از: متوقف ساختن کارخانه‌های صنعتی و مسدود نمودن جاده‌هایی که در آنها معمولا ترافیک سنیگن وجود دارد. جذب سطحی ، جذب ، میعان و احتراق روشهای فنی کنترل CO هستند.

اکسیدهای گوگرد

این اکسیدها شامل 6 ترکیب مختلف گازی هستند: منوکسید سولفور (SO) ، دی‌‌اکسید سولفور (SO2) ، تری‌اکسید سولفور (SO) تترا اکسید سولفور (SO4) ، سکو اکسید سولفور (SO2) و هپتو اکسید سولفور (S2O7). در مطالعه آلودگی هوا ، دی‌اکسید سولفور و تری‌اکسید سولفور حائز بیشترین اهمیت است. با توجه به پایداری نسبی SO2 در اتمسفر این کار می‌تواند به عنوان یک عامل اکسید کننده و یا احیا کننده وارد عمل شود.SO2 که با سایر اجزای موجود در اتمسفر به شکل فتوشیمیایی یا کاتالیستی وارد واکنش می‌شود، می‌تواند قطرات اسید سولفوریک (H2SO4) و نمکهای اسید سولفوریک را تولید بکند. SO2 با آب وارد واکنش شده ، تولید سولفورو اسید می‌نماید. این اسید ضعیف با بیش از 80% SO2 آزاد شده در اتمسفر ناشی از فعالیتهای انسانی به سوزاندن سوختهای جامد و فسیلی مربوط می‌شود.

استانداردهای کنترل اکسیدهای ‌سولفور

روشهای گسترده جهت کنترل اکسید سولفور عبارتند از: بکارگیری سوختهای دارای گوگرد کمتر ، جداسازی گوگرد از سوخت ، جایگزین ساختن منابع انرژی‌زای دیگر ، تبدیل زغال سنگ به مایع یا گاز ، پاکسازی محصولات حاصل از احتراق.

اکسیدهای نیتروژن

شامل منوکسید نیتروژن (NO) ، دی‌اکسید نیتروژن (NO2) ، نیترو اکسید (N2O) نیتروژن سیسکواکسید (N2O3) ، نیتروژن تترااکسید (N2O4) و نیتروژن پنتواکسید (N2O5) هستند.دو گاز مهمی در معادلات آلودگی هوا مهم‌اند عبارتند از: اکسید نیتریک (NO) و دی‌اکسید نیتروژن ، دی‌اکسید نیتروژن که از هوا سنگینتر و در آب محلول است، در آب تشکیل اسید نیتریک و یا اسید نیترو و یا اکسید نیتریک (NO) می‌دهد. اسید نیتریک و اسید نیترو در اثر بارندگی به سطح زمین سقوط کرده ، یا با آمونیاک موجود در اتمسفر (NH3) ترکیب شده آمونیم نیترات (NH4NO3) بوجود می‌آورد.

در این مواقع 2NO از اجزای غذایی گیاهان را تشکیل می‌دهد. NO2 یکی از اجزای غذایی گیاهان را تشکیل می‌دهد. NO2 که در دامنه تشعشع فوق‌بنفش جاذب خوب انرژی به شمار می‌رود، در تولید آلاینده‌های ثانوی هوا از قبیل ازن O3 نقش مهمی دارد مقدار NO آزاد شده در اتمسفر به مراتب بیش از مقدار NO2 آزاد شده است. NO در فرآیندهای احتراقی با دمای زیاد و در اثر ترکیب نیتروژن و اکسیژن بوجود می‌آید.

منابع اکسیدهای نیتروژن

برخی از اکسیدهای نیتروژن به صورت طبیعی و برخی به صورت انسانی ایجاد می‌شوند. در اثر آتش‌سوزی جنگل مقدار اندکی NO2 ایجاد می‌شود. تجزیه باکتریایی مواد آلی نیز سبب آزاد شدن NO2 در اتمسفر می‌شود. در واقع منابع تولید کننده NO2 بطور طبیعی تقریبا 10 برابر منابع انسانی که در نواحی شهری دارای تراکم و غلظت هستند می‌باشد. بخش عمده NO2 تولید شده از منابع انسانی مربوط به احتراق سوخت در منابع ساکن و حرکت وسائط نقلیه می‌باشد.

    استانداردهای کنترل اکسیدهای نیتروژن

بطور کلی اغلب اندازه گیریهای کنترلی برای NO2 آزاد شده در راستای محدود ساختن شرایط احتراق و کاهش تولید NO2 و همچنین استفاده از تجهیزات متنوع برای حذف NO2 از جریان گازهای خروجی انجام می‌شوند.

اکسید کننده‌های فتوشیمیایی

اکسید ‌کننده‌ها یا اکسید کننده‌های کامل دو عبارتی هستند که برای توصیف مقادیر اکسید ‌‌کننده‌های فتوشیمیایی بکار می‌روند و معمولا نشان‌دهنده قدرت اکسید کنندگی هوای اتمسفر می‌باشند. ازن (O3) که اکسید‌ کننده فتوشیمیایی اصلی است، در حدود 90 درصد از اکسید کننده‌ها را بخود اختصاص می‌دهد. سایر اکسید کننده‌های فتوشیمیایی مهم در کنترل آلودگی هوا عبارتند از: اکسیژن نوزاد (O) ، اکسیژن مولکولی برانگیخته (O2) ، پروکسی آسیل نیترات (PAN) ، پروکسی پروپانول نیترات (PPN) ، پروکسی بوتیل نیترات (PBN) ، دی اکسید نیتروژن (NO2) ، پراکسید هیدروژن (H2O2) و الکیل نیتراتها.

اثرات اکسید‌کننده‌ها

اثرات اکسید‌کننده‌ها بر سلامتی انسان می‌تواند موجب سرفه ، کوتاهی نفس ، گرفتگی راه عبور هوا ، گرفنگی و درد قفسه سینه ، عملکرد نامناسب ششها ، تغییر سلولهای قرمز خون ، آماس خشک و سوزش چشم ، بینی و گلو شوند. اکسید ‌کننده‌های اصلی که به گیاهان آسیب می‌رسانند، عبارتند از PAN , O3 که از خلال روزنه‌های موجود در برگ وارد گیاه شده و در متابولیسم سلول گیاهی دخالت می‌کنند. علائم بوجود آمده از تماس گیاه با PAN عبارتند از: برونزه شدن ، براق شدن و نقره‌ای شده سطح زیرین برگها.تماس متناوب اکسید ‌کننده‌ها با گیاهان موجب کاهش محصولات می‌شود. اکسید‌ کننده‌ها به سرعت با رنگها ، الاستومرها (اکسید ‌کننده‌ها) الیاف پارچه‌ای و رنگهای نساجی واکنش نشان داده ، آنها را اکسید می‌کند.

استانداردهای کنترل اکسید ‌کننده‌ها

این نکته روشن شده است که حتی اگر هیچ هیدروکربنی در اتمسفر وجود نداشته باشد، تا زمانی که CO و NO2 حضور دارند، مقادیر قابل ملاحظه‌ای از ازن می‌تواند تولید شود. در حال حاضر علیرغم کوششهای منظم بر روی کنترل CO ، هیدروکربنها و NO2 مقادیری از این آلاینده‌ها که برای ایجاد ازن فتوشیمیایی کافی هستند، همچنان در اتمسفر وجود دارد.

آلاينده‏هاي روان آبها

آب هاي روان

در دهة اخير، روان آب‏هاي شهري به دليل پيشرفت‏هاي چشمگير در روند شهرنشيني و صنعتي شدن شهرها، حاوي انواع آلاينده‏ها مي‏باشند. آلاينده‏هاي هوا (نظير ذرات معلق و آلاينده‏ها هوابرد و گازي) درهنگام بارش باران به سطح زمين منتقل شده و ضمن عبور از نواحي مختلف باعث آلودگي منابع زيست محيطي از جمله بارش باران به سطح زمين منتقل شده و ضمن عبور از نواحي مختلف باعث آلودگي منابع زيست محيطي از جمله منابع آبهاي سطحي و زير زميني، خاك و محصولات كشاورزي مي‏گردد و نهايتاً وارد زنجيره  غذايي گشته و موجبات مسموميت گياهان وجانوران را فراهم مي‏آورد. در پژوهش انجام شده از طرف مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران توسط آقاي دكتر اميرحسين محوي، آلاينده‏هاي روان آبهاي سطحي، آبهاي زير زميني و خاك شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت. در اين  مطالعه پس از مشخص نمودن پارامترهاي مورد مطالعه (شامل جامدات معلق و محلول، تركيبات معدني مانند كلسيم، منيزيم، سديم، كربنات، بيكربنات، سولفات، كلرورسديم، فلزات سنگين مانند روي، سرب، مس، نيكل و كادميوم و مواد آلي نظيرCOD, BOD  DOC, و فنانترن و نيز نسبت حذف سديم، هدايت الكتريكي و اسيديته)، مسيل‏هاي شهر تهران شناسايي شدند و سپس ضمن تهيه نقشه، سه مسيل اصلي شهر سرخه حصار، عمادآورد و كن شناسايي و نمونه‏برداري گرديدند و مورد آزمايش قرار گرفتند. يافته‏هاي حاصله بيانگر وجود بيشترين غلظت آلاينده‏ها در جنوب شرقي شهر تهران و جنوب شرقي شهرري مي‏باشد. ناحيه بين شهرري و ورامين در معرض انواع آلاينده‏ها مي‏باشد كه دليل آن همگرا شدن مسيل‏ها در اين منطقه است. اين مسئله باعث حمل و انتقال تمام آلاينده‏هاي شهر تهران به ناحيه مي‏گردد. بيشترين آلودگي روان آبها به فلزات سنگين مانند: روي mg/l 04/2 (با حداكثر مجاز mg/l 5)، سرب mg/l 33/0 (با حداكثر مجاز 05/0)، مس mg/l 199/0 (با حداكثر مجاز 1)، نيكل mg/l 124/0 (با حداكثر مجاز 1/0) و كادميوم mg/l 098/0 (با حداكثر مجاز 005/0) مربوط به مسيل عمادآورد و به دليل عبود از مركز شهر مي‏باشد و بيشترين آلودگي آبهاي زير زميني به املاح محلول در منطقه جنوب شرقي شهر مربوط مي‏باشد. جلوگيري از تخليه فاضلاب‏هاي صنعتي و خانگي تصفيه نشده به داخل مسيل‏ها، جلوگيري از دفع مواد زائد جامد به داخل آبهاي سطحي از طريق افزايش آگاهي مردم، جلوگيري از بازيافت مواد بازيافتي درون مسيل‏ها و بصورت غير اصولي، جلوگيري استفاده از روان آبهاي تصفيه نشده جهت آبياري محصولات كشاورزي و تصفيه و ذخيره سازي روان آبها جهت مصارف كشاورزي، صنعتي و تفريحي از پيشنهادات ارائه شده از سوي مجريان مي‏باشد.

آلودگي كارخانه سيمان آبيك بايد بر اساس استاندارد 150 ميلي‌گرم غبار در متر مكعب هوا باشد، ولي همواره بيش از اين مقدار بوده به طوري كه در برخي مواقع آلايندگي 500 ميلي‌گرم در مترمكعب هوا را نيز شاهد بوده‌ايم. مشكل آلايندگي كارخانه سيمان آبيك مربوط به زمان حال نمي‌شود و مشكلي 40 ساله است، زيرا زماني كه اين كارخانه در اين منطقه استقرار يافت آبيك به اندازه يك روستا نيز نبود و با توسعه، مردم اين شهر درگير معضل آلايندگي كارخانه سيمان آبيك شدند. با توجه به اين مشكل، نامه‌اي را از طريق استانداري پيگيري كرده و براي آقاي احمدي‌نژاد فرستاديم و موضوع سيمان آبيك به عنوان يك معضل مطرح شد. روشن خاطرنشان كرد: با توجه به اين اقدام، در مرداد ماه سال جاري جلسه‌اي با هدف بررسي معضلات و تهديدات محيط زيستي شهرستان آبيك با حضور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور و مسئولان استاني برگزار شد.

با توجه به اينكه از نظر جغرافيايي كارخانه سيمان آبيك در حوزه مديريتي محيط زيست تهران است ما درخواست كرديم تا پايش اين واحد به ما واگذار شود كه با اين امر موافقت شد و علاوه بر كارخانه سيمان آبيك، پايش دو واحد دامداري و يك انبار سم نيز در اين منطقه به حفاظت محيط زيست استان واگذار شد.

وي تصريح كرد: از مرداد ماه سال جاري تاكنون كارخانه سيمان آبيك با اعزام تيم‌هاي كارشناسي، هشت نوبت پايش شده كه اين پايش علاوه بر آلايندگي واحد در بحث فضاي سبز، كيفيت راه‌هاي دسترسي، تصفيه فاضلاب و ... صورت گرفته كه با توجه به اين پايش دستورالعمل‌هايي را نوشته و ابلاغ كرده‌ايم. اگرچه خروجي دودكش اين واحد تغيير نكرده است، ولي با اقدام مذكور، آلودگي هوا كاهش يافت، البته پايش آزمايشگاه‌هاي معتبر صنايع نيز كاهش ميزان آلايندگي اين واحد را نشان مي‌دهد. با اشاره به تعطيلي واحد شماره يك كارخانه سيمان آبيك بيان داشت: با توجه به تعطيلي واحد شماره يك اين كارخانه و پايش‌هاي صورت گرفته، آلايندگي كارخانه سيمان آبيك 10 درصد كاهش يافته است ولي از نظر ما كارخانه سيمان آبيك همچنان آلاينده است.

واحد شماره يك اين كارخانه در صورتي فعال مي‌شود كه فيلتر لازم نصب شود و ابتداي سال آينده اين كار انجام مي‌شود كه 20 ميلي‌گرم متر مكعب خروجي غبار دارد. واحد شماره دو اين كارخانه نيز آلاينده است ولي به خاطر نياز كشور به مصالح بايد آن را تحمل كنيم كه مقرر است اين واحد نيز تا پايان سال 88 مجهز به فيلتر شود كه در مجموع از ابتداي سال 89 كارخانه سيمان آبيك ديگر آلاينده نيست. در زمينه دو واحد دامداري نيز يك واحد پايش شده و واحد دوم نيز سيستم تصفيه فاضلاب نداشت كه اين مسئله نيز حل شده است. دو واحد كُك‌پزي نيز كه در شمال شهر آبيك است تا پايان سال به جنوب شرق استان قزوين منتقل مي‌شود و در حال حاضر در شهرستان آبيك معضل جدي نداريم.

روشن در زمينه معضل تصفيه فاضلاب‌هاي شهري گفت: در حال حاضر يكي از معضلات جدي در استان قزوين عدم تصفيه فاضلاب‌هاي شهري است كه از مجاري مختلف به سمت جنوب استان حركت مي‌كند و مشكل ديگر پسماندهاي خانگي است كه در اين رابطه اقدامات خوبي صورت گرفته است. ولي حال زباله‌ها در مكان مشخص تخليه مي‌شوند و پوشش داده شده‌اند البته اين اقدام اصولي نيست ولي با توجه به اينكه مركز بازيافت زباله در استان در حال آماده شدن است از اين‌رو ما بايد تا آن زمان وضعيت موجود را سامان بخشيم.: با توجه به پايش واحدهاي صنعتي، 65 واحد صنعتي را در استان از حالت آلايندگي خارج كرديم كه به برخي از واحدهاي تذكر داده شده و برخي نيز به مقام قضايي معرفي شدند. از سال 84 تا كنون به ترتيب در هر سال 356، 248، 264 و ‌هزار و 122 واحد توليدي و خدماتي در استان پايش شده‌اند.

روشن با اشاره به نظارت قانوني محيط زيست بر واحدهاي صنعتي تصريح كرد: محيط زيست يكي از نافذترين و قوي‌ترين قوانين كشور را داراست، از اين‌رو اهرم لازم براي نظارت بر واحدهاي صنعتي را دارد و هر جا احساس كنيم كه محيط زيست در خطر است با كسي تعارف نداريم و برخورد مي‌كنيم. البته در برخي موارد واحدي وجود دارد مانند نيروگاه شهيد رجايي كه آلاينده وجود دارد كه اگر تعطيل شود، بسياري از مردم در بهره‌مندي از انرژي برق دچار مشكل مي‌شوند و در چنين مواردي تعطيلي واحد آسيبي بيش از فعاليت آنها دارد. نيروگاه شهيد رجايي تاكنون از لحاظ ميزان آلودگي پايش نشده است كه درصدد انجام اين كار هستيم و در زمينه اينكه نيروگاه شهيد رجايي به عنوان صنعت سبز برگزيده شده نيز اين به معناي آلوده نبودن اين واحد نيست، بلكه به خاطر اقدامات خوبي است كه براي كاهش آلايندگي صورت گرفته ولي از نظر من نيروگاه شهيد رجايي جزو صنعت سبز محسوب نمي‌شود.

در سال 84، 11 قبضه، سال 85، 20 قبضه، سال 86، 21 قبضه و در سال جاري 21 قبضه سلاح شكاري غيرمجاز در استان قزوين جمع‌آوري شده است. روشن درباره اقدامات اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين بيان داشت: آموزش 4 هزار و 266 نفر ساعت از پرسنل اين اداره كل، آموزش همگاني 39 هزار و 152 نفر ساعت، ارائه 98 عنوان مقالات علمي در نشريات مختلف، تهيه 103 لايه اطلاعاتي در محيط GIS، كنترل جمعيت گراز و ... از جمله اقدامات صورت در اين اداره كل است. در پايان تكميل لايه‌هاي اطلاعاتي در GIS، انتقال بخشي از آبشخورهاي منطقه باشگل با 100 ميليون تومان اعتبار، تهيه طرح مديريت منطقه حفاظت شده باشگل را از جمله اقدامات در حال انجام اين اداره كل دانست.

سر و صدا یکی از معضلات اساسی دنیای امروز ما بوده و خیل عظیمی از افراد چه در محیط کار خود و یا در محل زندگی از آزار ناشی از آن در مخاطره اند. زندگی ماشینی سبب شده انسان در محیطی پر استرس با منابع صدا و ارتعاش توام با ناراحتی را تحمل کند. در حال حاضر اکثر شهرها کلیه منابع آلودگی صوتی را دارند و به خصوص سیستم های حمل و نقل از جمله جاده ای و هوایی که متاثرترین نوع آلودگی صوتی هستند. با توجه به اینکه عوامل متعددی باعث آلودگی صوتی می شوند که از جمله می توان به فعالیت های صنعتی، تجاری، پرواز هواپیماها، ترافیک جاده ای، ساخت و ساز، حرکت قطارها و ... نام برد، در عین حال بیشترین عامل در کشور ما آلودگی خودروها و موتورسیکلت ها است.

متداولترین منابع آلودگی صدا در بزرگراه ها به دلیل افزایش بار ترافیکی و سرعت بالای وسائط نقلیه است. آلودگی صدا بر سلامت، آسایش و آرامش و سایر استانداردهای زندگی جامعه، خصوصا ساکنین اطراف بزرگراه ها تاثیر سوء گذاشته و انجام اقدامات لازم در زمینه کاهش آلودگی صدا در این مناطق ضروری به نظر می رسد. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ صنعتی ایران بیش از حد مجاز است و میزان آن در کلان شهر تهران بیشتر و در شب آزار دهنده است. متاسفانه اکثر افراد تصور می کنند که آلودگی صدا اثرات چندانی بر سلامت شان ندارد اما از اثرات مهم آلودگی صوتی می توان به افزایش افت شنوایی، اختلالات خواب، کاهش کارایی، تاثیر روی قلب و عروق، اثر روانی و ... نام برد. یکی از دلایل اصلی که ممکن است مشکل کاهش صدا را پیچیده تر کند و جستجو برای یافتن راه حل را مشکل سازد، میزان هزینه های بالای آن است که ایجاد مشکلاتی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی می کند و به نظر می رسد که این عامل از نظر عموم مردم اهمیت زیادی دارد. در این راستا، نصب موانع صوتی در مجاورت بزرگراه ها متداولترین روش برای کاهش آلودگی صدا است

منابع:www.alifathi.blogfa.comمنبع : alifathi[dot]blogfa[dot]com[slash]post-64[dot]aspx

Ali Fathi آلاینده های شهری, وبلاگ یک مهندس آلاینده های هوا, در حیرت وضعیت آلودگي هواي , بهداشت برای همه تا سال 2014 , · زیر شاخص آلاینده بحرانی, تک ملودی آلودگی چیست , ايمن محيط آلودگی هوا حادترین ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات