تبلیغات

داشت خانوادهچه كنیم تا یك خانواده موفق داشته باشیم?
تشكیل یك خانواده خوب و موفق از آمال و آرزوهای هر انسانی است. اما میل به داشتن خانوادة موفق به تنهایی...

كافی نیست. «خانواده مجموعه پیچیده ای است از انواع روابط، روندها و پدیده های مختلف». نظام است در حیات اجتماعی كه در آن مناسبات جسمی و روانی، اقتصادی و روانی، اقتصادی و اخلاقی و غیره با هم گره خورده و مجموعه ای یكپارچه را تشكیل می دهند. خانواده اساسی ترین سازمان دنیا و زیربنای هر جامعه ای است. رسول اكرم (ص) فرمود: «هیچ بنایی در نزد پروردگار محبوب تر از بنای خانواده نیست». بر یك خانواده موفق و سالم می توان «بهشت زمین» را حك زد.

معیارهای یك خانواده سالم:

ـ خانواده موفق خانواده ای است كه انتخاب همسر براساس اصالت، نجابت، كفوّیت، ایمان و بینش و عقل صورت گیرد.

ـ در خانواده موفق امكان اظهارنظر را در امور مختلف منزل به طور متناسب برای همة افراد خانواده وجود دارد.

ـ اعضای خانواده با هم مشورت می كنند به حرفهای هم گوش می دهند و همدیگر را درك می كنند.

ـ هدفهای یك خانواده موفق مشخص است و برای رسیدن به آن برنامه ریزی خاص وجود دارد.

ـ روحیة همكاری و هماهنگی در بین همة افراد خانواده حاكم است.

ـ صداقت و صمیمیت اساس رفتار زن و شوهر و والدین و فرزندان است.

ـ انتظارات اعضا نسبت به هم برآورد می شود و هر كدام نسبت به دیگری احساس مسئولیت می كنند.

ـ زن و مرد با رعایت اینكه نام هر كدام شیرین ترین و مهم ترین كلمه می باشد آن را با احترام بر زبان می آورند و ارتباط آنها توأم با تكریم است.

ـ خانواده موفق متعادل است هر چیز در جای خود قرار دارد و با ضربه های ناگهانی آسیب نمی بیند و توان مقابله با تهدیدها وجود دارد.

ـ یك خانواده موفق و صمیمی، هدف دار و آگاه  و پویا نسبت به خود و جهان پیرامون است و حتی اگر در دل كویر به سر برد احساس شادمانی و آرامش را درون اعضا به وجود می آورد.

ـ در این خانواده احساس عمیق خود بودن و راضی از خود بودن در خانة خویش ایجاد می شود و مشكلات و دردها و ناكامی های ناشی از این جهان در آن قابل تحمل می شود و هر مشكلی عواملی برای رشد و تكامل اعضا می گردد.

ـ این خانواده سرچشمة رفاقت و دوستی و حمایت كنندة روانی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود و اطمینان بخش و امید دهنده به نسل های آینده است. در اینجا بی اعتمادی، بی انگیزگی و تكرار كار و كسالت و خستگی ناشی از آن به آسانی رفع می شود.

راهكارهای دستیابی به خانواده موفق:

رسیدن به خانواده موفق امری محال نیست چرا كه هر یك از ما خود را وادار به یادگیری مهارت ها و عادات خاص در این زمینه كرده باشیم می توانیم به آسانی در به وجود آمدن چنین خانواده ای نقش مهمی ایفا كنیم این مهارتها وجه مشترك همة خانواده های موفق به حساب می آید. امید است با این راهكارها راهی به سوی تحقق خانوادة موفق برای اولیای عزیز باشد. در اینجا با سی راهكار آشنا می شویم.

1. شنیدن حرف های دیگران یكی از عادات مؤثر در همة جنبه های زندگی و یكی از اصول مهم احترام به دیگران است. پس در محیط خانواده خوب بشنوید تا بتوانید همه را درك كنید و تأثیر مثبت بگذارید.

2. خود را عادت دهید كه بر مبنای ارزش ها عمل كنید نه احساسات و شرایط موجود. در واقع آنچه كه هر كسی لازم دارد یك دكمة مكث است. چیزی كه او را قادر كند بین اتفاق افتاده و پاسخی كه می خواهد بدهد لحظه ای تأمل ایجاد كند.

3. محبت های كوچك راه را برای رابطه ای مبنی بر اعتماد و عشق بدون قید و شرط هموار می كند. به كار بردن عباراتی از قبیل ببخشید، متشكرم، می توانم كمك كنم؟ اثرات شگرفی در خانواده دارد و هر عبارتی كه حاكی از ابراز علاقه و قدردانی كافی باشد. مثل هدیة چند شاخه گل یا گذاشتن یادداشتی در كیف، رشته های محبت بین افراد خانواده را مستحكم تر می كند.

هر كسی بارها در روز نیاز دارد مورد ابراز علاقه واقع شود. این ابراز علاقه می تواند جسمی، شفاهی، با نگاه یا حتی دعا باشد.

4. با نثار عشق و توجه كافی به اعضای خانواده آنها پذیرای تأثیرات شما می شوند. زیرا مردم آنچه را كه می بینند و حس می كنند بیش از آنچه كه می شنوند قبول دارند.

5. اعضای خانواده را دلگرم كنید و حامی و امید دهنده به همدیگر باشید و نشان دهید كه هر یك از اعضای خانواده مورد تأیید شماست و او را باور دارید.

6. هرگاه تجارب بدی با دیگر اعضای خانواده دارید سعی كنید از سهم خود در آن واقعه مطلع شوید. به عبارت دیگر الگوی انتقادپذیری ارایه دهید. تا طرف مقابل هم انتقادپذیر شود. پیوندهای محكمی از این انتقادپذیری متقابل برمی خیزد.

7. هركس نقاط كوری دارد كه خودش متوجه نیست ولی نه تنها باید آنها را ببیند بلكه باید آنها را اصلاح كند وقتی كسانی را واقعاً دوست دارید باید آن قدر به آنها اهمیت بدهید كه بتوانید به كمك انرژی مثبت و احترامی كه از شما دریافت می كنند با نقاط ضعف خود مقابله كنند.

8. هرچه زودتر عذرخواستن را یاد بگیرید بهتر است. چنان چه بابت تندی هایمان از دیگران عذرخواهی نكنیم روابطمان همیشه مكدر خواهد شد هركس ممكن است اشتباه كند در این صورت باید در كمال تواضع اشتباه خود را بپذیرید و صمیمانه عذرخواهی كنید.

9. غیبت نكنید. یكی از با قوام ترین ارزش ها و تعهدات نسبت به افراد خانواده وفادار بودن آنها در غیابشان است. به عبارت دیگر در مورد دیگران طوری حرف بزنید كه گویی خودشان حضور دارند. این بدان معنی نیست كه از نقاط ضعف مطلع نیستند بلكه نشان می دهد كه شما بر خصوصیات مثبت اطرافیان تأكید كنید نه خصوصیات منفی آنها.

10. به وعده ها عمل كنید. با رعایت این اصل بنیان بسیاری از خوبی ها در محیط خانواده گذاشته خواهد شد.

11. گذشت برترین اندوخته ای است كه می توانید در روابط خود با دیگران داشته باشید زیرا راه را برای اعتماد و عشق بدون قید و شرط باز می كند.

12. تصویری روشن از خود و خانواده تان ایجاد كنید. از اعضای خانواده بپرسید هدف از خانواده چیست؟ كدام یك از اهداف از اولویت بیشتری برخوردارند؟ اگر تصمیم بگیرید كه چگونه خانواده ای باشید و مشخص كنید كدام اصول شما را به آن می رساند در واقع مقصد خود را تعیین كرده اید.

13. خانواده خود را مقدم بر هر چیز دیگر در این دنیای متلاطم بشمارید. برای رسیدن به این حق تقدم هفته ای یكبار دور هم جمع شوید و رابطه ای نزدیك با یكایك اعضای خانواده داشته باشید.

14. بامعناترین رابطه در ازدواج رابطة زن و شوهر است. كیفیت این رابطه حافظ كیفیت خانواده است. فرزندان بیش ترین احساس امنیت را از رفتار پدر و مادر نسبت به هم دریافت می كنند. بنابراین رابطة قوی و مستحكم بین خود را حفظ نمایید و آن را مرتب تقویت كنید.

15. یكی از مهمترین بخش های اوقات با هم بودن خانواده تفریح است كه باعث محكم تر شدن پیوند افراد خانواده می شود لذت و شادی حاصل از آن نصیب همه می گردد. وقتی فضای خانه دائماً جدی است بچه ها دچار تردید عاطفی می شوند. پس وقت كافی برای تفریح و استراحت خانواده در نظر بگیرید.

16. هیچ كس دوست ندارد ببازد بخصوص این وضعیت در ارتباط با نزدیكان باشد. كل جامعه با فكر برنده ـ بازنده اشباع شده است و این جریان مستقیماً وارد زندگی خانوادگی می شود. وقتی هر دو طرف برنده هستند، تعامل بین افراد خانواده صورت گرفته شما باید شرایط لازم برای برنده شدن خود و طرف مقابل در خانواده را فراهم كنید.

17. گاه انتظاراتی داریم كه هیچ گاه حرفی از آنها نمی آوریم ولی به هر حال این انتظارات وجود دارد و چون برآورده نمی شود باعث تنش می گردند. بهترین راه این است كه انتظارات را به طور صریح بیان كنیم. وقتی انتظارات بیان شد، اعضای خانواده با سلاح اعتماد آنها را برآورده می كنند.

18. هر یك از ما دنیا را از طریق عینك خود كه ناشی از پیشینه و تجارب شرطی شدة ماست می بینیم تا وقتی كه از خودمان بیرون نیامدیم قادر نیستیم دنیا را از طریق چشم دیگران دیده و روابط خاص و عمیق با آنها برقرار كنیم.

19. وقتی همه بدانند كه هنگام بحث و اختلاف می توانند حرف بزنند آرام می شوند واكنش نخواهند داشت باید این موقعیت برای همه باشد.

20. باید در خانواده اشتراك مساعی باشد كه راه حل های جدید و تعامل بیشتر ایجاد می كند و افراد در همین رابطه با هم صدیق تر می شوند و شهامت تا كردن با مشكلات را می یابند.

21. بنیان خلقت خانواده بر محور تفاوتهای جسمی بین زن و مرد می چرخد. برای دست یافتن به اشتراك مساعی باید عملاً تفاوتها را ارج نهیم و قادر باشیم صادقانه بگوئیم دید متفاوت ما از دنیای اطراف نقطة قوتی در روابط بین ماست.

22. هر چیزی نیاز به مراقبت و مواظبت دارد ازدواج هم مستثنی نیست و نباید مورد بی تفاوتی قرار گیرد. اگر در این كار دقت لازم به عمل نیاورید روابط رو به سردی می گراید پس لازم است به طور مداوم خود را در چهارچوب حیطة جسمی، اجتماعی، فكری و معنوی احیا كنید.

23. با ورزش و غذای سالم به احیای جسم، با ایجاد در روابط دوستانه جدید و ارایه خدمت به دیگران خود را از نظر اجتماعی، با مطالعه برنامه ریزی و نوشتن از نظر ذهنی و بالاخره با دعا، تفكر و مطالعة كتاب مقدس خود را احیاء كنید.

24. به سنت های خانواده اهمیت دهید كه باعث پر رنگ شدن ارتباط اعضاء و حس تعلق خاطر می شوند و شما نسبت به هم متعهد شده و حس می كنید بخشی از تشكیلات بزرگتر از خودتان هستید.

25. جشن تولدها فرصت مناسبی برای ابراز عشق مجدد است و اندوختة هنگفتی در حساب بانكی عاطفی واریز می كند پس زمان آن را دقیقاً به خاطر بسپارید.

26. لذت بردن از وجود هم مهم ترین رسمی است كه باید در خانواده باشد. باید خانه شادترین مأمن ما باشد در طول هفته ساعاتی برای تماشای فیلم های خانوادگی نشاط آور در نظر بگیرید یا از شوخ طبعی اعضاء در كنار هم بهره ببرید تا محیط شاد و فرح انگیز باشد.

27. آموزش اعضای خانواده از والاترین لحظات زندگی است. تلاش شما در تغییر زندگی عضو دیگر خانواده لذتی نصیبتان می كند كه هیچ چیز دیگر قابل قیاس نیست.

28. سعی كنید الگوی فوق العاده برای یكایك اعضای خانواده باشید.

29. توانایی های خود را برای رهبری خانواده افزایش دهید تا بتوانید به آن چه كه مهم است بپردازید و قوانین زندگی را به افراد خانواده آموزش دهید. از این طریق دیگر لازم نیست مدام در حال كنترل كارها و افراد باشید تا هیچ كس از خط خارج نشود.

30. نیروهایی كه امروز بر خانواده فشار می آورند. بسیار قوی هستند در نهایت این شما هستید كه باید تصمیم بگیرید كه می خواهید كشتی خانواده را هدایت كنید یا در هر جهتی كه آب شما را برد پیش بروید. «رمز هدایت موفقیت آمیز این كشتی آن است كه نسبت به شعایر خانواده مصمم و متعهد باشید.»                                                        انشاءالله

منابع: مجله پیوند انجمن اولیاء و مربیان 81 ـ جامعه شناسی خانواده ـ انتشارات پیام نور

           تحكیم خانواده ـ انتشارات عابد ـ خانوادة متعادل انتشارات انجمن اولیاء 76

           آیین دوست یابی ـ هفت عادت خوب خانواده ـ نشر مادر 79

           خانواده متعادل و توسعة پایدار 82

       
منبع : salehschool[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]13

معیارهای یک خانواده سالم , کاشت داشت برداشت گل آگلونما , مدرسه شاد, همسر رضا شاه کبیر یک فاحشه , آپه دنه خانواده در ایران باستان, صراط خانواده خوشبخت, مشاوره در مدارس خانواده و ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات