تبلیغات

معنی آهنگ ترامادول شاهین نجفیگرامر زبان انگلیسی دوم دبیرستان(درس سوم)
آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان این درس درباره ضمایر و قیدهای موصولی (Relative prononuns) می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.
کلمات who (چه کسی) ، whom‌(چه کسی را) ، which( کدام) ،whose( مال چه کسی) هر گاه در اول جمله بیایند، سؤال می سازند مانند :

Who is your teacher?
Whom do you see in this picture?
Which chanel are watching?
Whose car is it ?


اما هنگامی که این کلمات در میان جمله می آیند، نقش یک اتصال دهنده را دارند و ضمیر موصولی نامیده می شوند، زیرا اتصال دهنده فاعل به فعل یا فاعل به مفعول یا چیزی به انسان هستند. به مثال های زیر توجه کنید:

The girl who won the game is my sister
I have eaten the cake which you made for me
I am doing the test which my teacher gave me

به جای قیدهای موصولی which , whom, who می توان از حرف ربط that به معنای (که) استفاده کرد.
هر گاه ضمایر موصولی، نقش مفعولی داشته باشند، یعنی در جمله پس از آنها فاعل داشته باشیم، می توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم و جمله معنی و گرامر صحیح است. مانند :


The shirt (which / that)you bought was very expensive
The shirt you bought was very expensive


ملاحظه می کنید که پس از ضمیر موصولی، فاعل داریم بنابراین می توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم.

 

 


منبع : englishclassamin2020[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]533

یه کامپیوتری بد بخت گرامر زبان , رپ ARMY نقد و بررسی ترک های البوم ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات