تبلیغات

پاداش کارکنان دولتدانلود رایگان نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت

 

 

1- سنوات خدمت قابل قبول، سنواتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزء سنوات خدمت، ملاک محاسبه قرار گیرد.

2- کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول بدون رعایت شرایط سنی می توانند در مهلت پیش بینی شده در قانون با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه محل خدمتشان با استفاده از حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی تا سقف 30 سال بازنشسته شوند.

3- حداکثر تاریخ اجرائی این قانون به مدت سه (3) سال می باشد و افراد متقاضی می بایست درخواست کتبی خود را حداکثر لغایت 5/6/1389 به واحد محل خدمت تسلیم نمایند.

4- بانوان شاغل که فاقد شرایط سابقه خدمت مقرر (25 سال) می باشند به شرط داشتن حداقل 20 سال سنوات خدمت قابل قبول می توانند با تکمیل فرم شماره 1 و استفاده از حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. لازم به ذکر است که به اینگونه افراد پاداش پایان خدمت با کمتر از 25 سال سابقه خدمت به میزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقی (5 سال)) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

5- پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و با احتساب سنوات ارفاقی برابر بندهای 4 و 5 مصوبه    شماره 35095 مورخ 7/3/1387 هیأت محترم وزیران توسط صندوق بازنشستگی قابل پرداخت می باشد.

 

 

6- در مورد مستخدمین پیمانی مطابق آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 52283/ت 664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعد از آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق قانون تأمین اجتماعی عمل خواهد شد.

7- کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند پس از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می شود برخوردار خواهند شد.

8- منظور از کارکنان قراردادی در این آئین نامه اشخاص زیر هستند :

الف- مستخدمان موقت شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

ب- آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی دارای مقررات خاص که  به موجب قرارداد به استخدام درآمده اند.

ج- کارکنانی که بر اساس تصویب نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1363 به صورت خرید خدمت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند.

د- آن دسته از کارکنان مشمول این قانون که بر اساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههای یاد شده  بوده اند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم مستخدم و کارفرما) آنها طبق مقررات صندوقهای بازنشستگی مربوطه پرداخت گردیده است.

تبصره – کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاههای مزبور برای استفاده از تسهیلات قانون در حکم مستخدم رسمی هستند.

9- درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان، مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود.

 

« فرآیند اجرایی درخواست بازنشستگی پیش از موعد مقرر مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی »

1- فرم شماره (1 ) بایستی توسط کارگزین واحد مربوطه در اختیار مستخدم قرار گیرد.

2- فرم شماره (1 ) از ردیف 1 الی 20 توسط مستخدم بصورت خوانا، خوش خط و بدون خط خوردگی تکمیل و تحویل مسئول کارگزینی گردد. (با تکمیل فرم شماره (1) بازنشستگی قطعیت نیافته و پس از بررسی در کارگروه بازنشستگی، موافقت یا عدم موافقت اعلام و مراحل بعدی اقدام خواهد شد.)

3- مسئول کارگزینی صحت و سقم مندرجات فوق را بررسی و سنوات قابل قبول مستخدم را در ردیف 21 تأیید و تکمیل نماید.

4- مسئول کارگزینی پس از دریافت فرم شماره (1) می بایست نسبت به استعلام از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نماید.

5- موافقت با بازنشستگی پیش از موعد مقرر بدون تعیین جانشین خواهد بود.

6- مسئول کارگزینی پس از تکمیل ردیف 21 فرم شماره (1) به همراه لیست مربوطه جهت اخذ موافقت معاونت های (درمان، بهداشت و غذا و دارو) حسب مورد و واحدهای ستادی با نظر موافق مدیر یا رئیس واحد ارسال گردد.

7- پس از تأیید معاونت های فوق مدیر یا رئیس واحد با توجه به بند 5 نسبت به تأیید و مهر واحد اقدام نماید.

8- پس از صدور حکم بازنشستگی امکان بازگشت به کار کارکنان تحت هیچ شرایطی میسر نمی باشد.

9- متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد چنانچه تا تاریخ 30/5/87 درخواست خود را ارائه ننمایند بایستی 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی خود فرم شماره (1) را از واحد مربوطه اخذ و پس از تکمیل به مسئول کارگزینی تحویل نماید.

10- متقاضیانی که قبلاً درخواست بازنشستگی پیش از موعد را داشته اند می بایست مجدداً فرم شماره (1) را تکمیل نمایند.

11- فرم شماره (2) می بایست بصورت تایپ و همراه با CD در برنامه اکسل به مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ارسال گردد.

12- مسئول کارگزینی واحد می بایست فرم شماره (1)، فرم شماره (2) و فرم 502 اطلاعات پرسنلی را به مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی (کارگروه بازنشستگی) ارسال نماید.

13- نحوه محاسبه مبلغ مرخصی ذخیره شده (بند 10 فرم شماره 2 ) عبارتست از : جمع کل حکم به معنای کلیه ارقامی که در حکم حقوقی پرسنل قابل محاسبه باشد.

14- نحوه محاسبه جمع حقوق و مزایای مستمر (بند 11 فرم شماره2 ) : به کلیه اقلامی که کسور بازنشستگی به آن تعلق  می گیرد مزایای مستمر گفته می شود. مانند حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، کارکنان ممتاز، حق مسئولیت ، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده تعدیل، تفاوت تطبیق ایثارگری و تشویقی، سختی کار، نوبت کاری، فوق العاده جذب مناطق محروم، حق همترازی، فوق العاده تطبیق و ...

15- نحوه محاسبه مبلغ پاداش حسن خدمت (بند 14 فرم شماره 2 ) : به کلیه ارقامی که در حکم حقوقی مشمول کسر کسور بازنشستگی می گردد.

16- هزینه سفر و نقل مکان (بند 15 فرم شماره 2) : به مستخدمینی تعلق می گیرد که شهرستان استخدام اولیه آنها غیر از شهری باشد که مستخدم در آن بازنشسته می گردد. الف) نحوه محاسبه هزینه نقل مکان : در صورتی که مسافت انتقال بالاتر از 150 کیلومتر باشد معادل یک ماه (حقوق + فوق العاده شغل + فوق العاده جذب + حق سرپرستی + کارکنان ممتاز + برجستگی ناشی از جذب + نوبت کاری + سختی کار ) ، کلیه ارقام مشمول کسر کسور بازنشستگی به عنوان هزینه نقل مکان (هزینه ناشی از حمل اثاثیه) و در صورتی که مسافت انتقال کمتر از 150 کیلومتر باشد نصف کلیه اقلام فوق الذکر پرداخت می گردد.

ب) نحوه محاسبه هزینه سفر :

تعداد عائله مندی حداکثر 5 نفر (شامل خود مستخدم، همسر و 3 فرزند ) × مسافت × ضریب حقوقی هر سال (490) 

                                                                                                                           5 

17- نحوه محاسبه برآورد بودجه (بند 16 فرم شماره 2) : شامل جمع مبالغ مرخصی ذخیره شده ، جمع کسور سهم مستخدم و سهم دستگاه (با احتساب سنوات ارفاقی) ، مبلغ پاداش حسن خدمت و هزینه سفر می باشد.منبع : kaaaf[dot]blogfa[dot]com[slash]post-78[dot]aspx

حسابداری دولتی و امور مالی , افق نو میزان عيدي کارکنان دولت , یک معلم مصوبه هیات دولت , نظارت مالی همدان, موسسه حسابداری هدا معتمدین خبره , نظارت مالی همدان, آزاده عزیز پاک باش و خدمتگذار,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات