تبلیغات

11783دستمودانلود استانداردهاي انگلستان bsi 2010 قسمت دوازدهم

BSI  updates 2010  ليست استانداردهاي اپديت شده (قسمت دوازدهم)

www.RasaShop.com

نغمه رمضاني 09153190275


BS EN ISO 9360-1-2009 Anaesthetic and respiratory equipment ? Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans Part 1.pdf

BS EN ISO 9360-2-2009 Anaesthetic and respiratory equipment ? Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans Part 2.pdf

BS EN ISO 945-1-2008 Microstructure of cast irons Part 1 Graphite classification by visual analysis.pdf

BS EN ISO 9554 2010.pdf

BS EN ISO 9919-2009 Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use.pdf

BS EN ISO 9994-2006 .pdf

BS EN ISOIEC 17020-2004.pdf

BS IEC 60747-1-2006 Semiconductor devices. General.pdf

BS IEC 60747-14-3-2009 Semiconductor devices ? Part 14-3 Semiconductor sensors ? Pressure sensors.pdf

BS IEC 60748-2-20-2008 Semiconductor devices. Integrated circuits. Digital integrated circuits. Family specification. Low voltage integrated circuits.pdf

BS IEC 60768-2009 Nuclear power plants ? Instrumentation important to safety ? Equipment for continuous in-line or on-line monitoring of radioactivity in process streams for.pdf

BS IEC 60951-1-2009 .pdf

BS IEC 60951-2-2009 .pdf

BS IEC 60951-3-2009 .pdf

BS IEC 60951-4-2009 .pdf

BS IEC 60964-2009 Nuclear Power Plants ? Control rooms ? design.pdf

BS IEC 60965-2009.pdf

BS IEC 60988-2009.pdf

BS IEC 61226-2009.pdf

BS IEC 61227-2008 Nuclear power plants ? Control rooms ? Operator controls.pdf

BS IEC 61511-1-2003 Functional safety ? Safety instrumented systems for the process industry sector ? Part 1 Framework, definitions, system, hardware and software requirements.pdf

BS IEC 61559-1-2009.pdf

BS IEC 62341-1-1-2009.pdf

BS ISO 10014-2006.pdf

BS ISO 10110-14-2007 Optics and photonics. Preparation of drawings for optical elements and systems. Wavefront deformation tolerance.pdf

BS ISO 10110-5-2007 Optics and photonics. Preparation of drawings for optical elements and systems. Surface form tolerances.pdf

BS ISO 10110-7-2008 Optics and photonics. Preparation of drawings for optical elements and systems. Surface imperfection tolerances.pdf

BS ISO 10113-2006 Metallic materials. Sheet and strip. Determination of plastic strain ratio.pdf

BS ISO 10147-2004 Pipes and fittings made of crosslinked polyethylene (PE-X) ?.pdf

BS ISO 10185-2004 Tobacco and tobacco products ? Vocabulary.pdf

BS ISO 10263-2-2009 Earth-moving machinery ? Operator enclosure environment Part 2 Air filter element test method.pdf

BS ISO 10263-3-2009 Earth-moving machinery ? Operator enclosure environment Part 3 Pressurization test method.pdf

BS ISO 10263-5-2009 Earth-moving machinery ? Operator enclosure environment Part 5 Windscreen defrosting system test method.pdf

BS ISO 10263-6-2009 Earth-moving machinery ? Operator enclosure environment Part 6 Determination of effect of solar heating.pdf

BS ISO 10307-1-2009 Petroleum products ? Total sediment in residual fuel oils Part 1 Determination by hot filtration.pdf

BS ISO 10307-2-2009 Petroleum products ? Total sediment in residual fuel oils Part 2 Determination using standard procedures for ageing.pdf

BS ISO 10505-2009 Photography ? Root mean square granularity of photographic films ? Method of measurement.pdf

BS ISO 10816-2-2009 .pdf

BS ISO 10816-3-2009 Mechanical vibration ? Evaluation of machine vibration by measurements on nonrotating parts Part 3.pdf

BS ISO 10816-4-2009 .pdf

BS ISO 10816-7-2009 Mechanical vibration ? Evaluation of machine vibration by measurements on nonrotating parts Part 7.pdf

BS ISO 10928-2009.pdf

BS ISO 10935-2009.pdf

BS ISO 10957-2009 .pdf

BS ISO 10961-2010 Gas cylinders. Cylinder bundles. Design_ manufacture_ testing and inspection.pdf

BS ISO 10998-2008.pdf

BS ISO 11001-3-2009 Agricultural wheeled tractors and implements ? Threepoint hitch couplers Part 3 Link coupler.pdf

BS ISO 11005 2010.pdf

BS ISO 11155-2-2009 Road vehicles ? Air filters for passenger compartments Part 2 Test for gaseous filtration.pdf

BS ISO 11414-2009 Plastics pipes and fittings. Preparation of polyethylene (PE) pipe-pipe or pipe-fitting test piece assemblies by butt fusion.pdf

BS ISO 11451-1-2005 Road vehicles ? Vehicle test methods for electrical disturbances from.pdf

BS ISO 11451-4-2006 Road vehicles ? Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy ? Part 4 Bulk current injection (BCI).pdf

BS ISO 11452-10-2009 Road vehicles ? Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 10.pdf

BS ISO 11475-2007 Paper and board- Determination of CIE Whiteness.pdf

BS ISO 11476 2010.pdf

BS ISO 11494-2008 Jewellery. Determination ofplatinum in platinum jewellery alloys. Inductively coupled plasma (ICP)solution-spectrometric method using yttrium as internal standard element.pdf

BS ISO 11500-2008 .pdf

BS ISO 11506-2009.pdf

BS ISO 11664-1-2007.pdf

BS ISO 11712-2009 Anaesthetic and respiratory equipment ? Supralaryngeal airways and connectors.pdf

BS ISO 11783-12-2009 Tractors and machinery for agriculture and forestry ? Serial control and.pdf

BS ISO 11783-7-2009 Tractors and machinery for agriculture and forestry ? Serial control and.pdf

BS ISO 11898-3-2006 Road vehicles ? Controller area network (CAN) ? Part 3 Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface.pdf

BS ISO 12107-2003 Metallic materials ? Fatigue testing ? Statistical planning and analysis of data.pdf

BS ISO 12273-2010.pdf

BS ISO 1230-2007 Photography Determination of flash guide numbers for electronic flash equipment.pdf

BS ISO 12500-3-2009.pdf

BS ISO 12637-3-2009 Graphic technology ? Vocabulary Part 3 Printing terms.pdf

BS ISO 12637-4-2008 Graphic technology ? Vocabulary ? Part 4 Postpress terms.pdf

BS ISO 12648-2003 Graphic technology ? Safety requirements for printing press systems.pdf

BS ISO 12789-1-2008 Reference radiation fields ? Simulated workplace neutron fields ? Part 1 Characteristics and methods of production.pdf

BS ISO 12789-2-2008 Reference radiation fields ? Simulated workplace neutron fields ? Part 2 Calibration fundamentals related to the basic quantities.pdf

BS ISO 12819-2009 Methods of evaluation of the battery life of a battery-powered watch.pdf

BS ISO 13041-3-2009 Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres Part 3 Geometric tests for machines with inverted vertical workholding spindles.pdf

BS ISO 13041-6-2009.pdf

BS ISO 13299-2003.pdf

BS ISO 13457-2008.pdf

BS ISO 13506-2008 Protective clothing against heat and flame. Test method for complete garments. Prediction of burn injury using an instrumented manikin.pdf

BS ISO 13528-2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.pdf

BS ISO 13772-2009 Forestry machinery ? Portable chainsaws ? Non-manually actuated chain brake performance.pdf

BS ISO 13894-2-2005 .pdf

BS ISO 14245-2006 .pdf

BS ISO 1436-2009 Rubber hoses and hose assemblies ? Wire-braid-reinforced hydraulic types for oilbased or water-based fluids ? Specification.pdf

BS ISO 14520-1-2006.pdf

BS ISO 14524-2009 Photography ? Electronic still-picture cameras ? Methods for measuring optoelectronic conversion functions (OECFs).pdf

BS ISO 14694-2003ans for general purposes. Specifications for balancing and vibration.pdf

BS ISO 14703-2008 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) ? Sample.pdf

BS ISO 14798-2009 Lifts (elevators), escalators andmoving walks ? Risk assessment and reduction methodology.pdf

BS ISO 15033-2007(HPLC).pdf

BS ISO 15153-2003 Tobacco Determination of the content of reducing substances Continuous-flow analysis method.pdf

BS ISO 15337-2009 Ambient air ? Gas phase titration ? Calibration of analysers for ozone.pdf

BS ISO 15371-2009 Ships and marine technology ? Fireextinguishing systems for protection of galley cooking equipment.pdf

BS ISO 15372-2003.pdf

BS ISO 15392-2008 Sustainability in building construction-General peinciples.pdf

BS ISO 15517-2003 Tobacco ?Determination of nitrate content ?Continuous-flow analysis method.pdf

BS ISO 15527-2007.pdf

BS ISO 15633-2009 Iron ores Determination of nickel ? Flame atomic absorption spectrometric method.pdf

BS ISO 15686-5-2008 Buildings & constructed assets. Service life planning. Life cycle costing.pdf

BS ISO 15726-2009 Metallic and other inorganic coatings ? Electrodeposited zinc alloys with nickel, cobalt or iron.pdf

BS ISO 15740-2008 Photography ? Electronic still picture imaging ? Picture transfer protocol (PTP) for digital still photography devices.pdf

BS ISO 15754-2009 Paper and board. Determination of z-directional tensile strength.pdf

BS ISO 15767-2009 Workplace atmospheres ? Controlling and characterizing uncertainty in weighing collected aerosols.pdf

BS ISO 15799-2003 Soil quality. Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials.pdf

BS ISO 15862-2009.pdf

BS ISO 15900-2009 Determination of particle size distribution ? Differential electrical mobility analysis for aerosol particles.pdf

BS ISO 15930-8-2008 Graphic technology. Prepress digital data exchange using PDF. Partial exchange of printing data using PDF 1.6 (PDF-X-5).pdf

BS ISO 16000-13-2008 Indoor air Part 13 Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs).pdf

BS ISO 16000-14-2009 Indoor air Part 14 Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs).pdf

BS ISO 16000-16-2008 Indoor air Part 16 Detection and enumeration of moulds ? Sampling by filtration.pdf

BS ISO 16000-17-2008 Indoor air Part 17 Detection and enumeration of moulds ? Culture-based method.pdf

BS ISO 16000-4-2004 Indoor air ?Part 4 Determination offor maldehyde ? Diffusive sampling method.pdf

BS ISO 16000-8-2007 Indoor air ? Part 8 Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing ventilation conditions.pdf

BS ISO 16038-2005SO 4047.pdf

BS ISO 16220-2005.pdf

BS ISO 16232-1-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 1 Vocabulary Current.pdf

BS ISO 16232-10-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 10 Expression of results.pdf

BS ISO 16232-2-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 2 Method of extraction of contaminants by agitation.pdf

BS ISO 16232-3-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 3 Method of extraction of contaminants by pressure rinsing.pdf

BS ISO 16232-4-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 4 Method of extraction of contaminants by ultrasonic.pdf

BS ISO 16232-5-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 5 Method of extraction of contaminants on functional test bench.pdf

BS ISO 16232-6-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 6 Particle mass determination by gravimetric analysis.pdf

BS ISO 16232-7-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 7 Particle sizing and counting by microscopic analysis.pdf

BS ISO 16232-8-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 8 Particle nature determination by microscopic analysis.pdf

BS ISO 16232-9-2007 Road vehicles- Cleanliness of components of fluid circuits-Part 9 Particle sizing and counting by automatic light extinction particle counter.pdf

BS ISO 16265-2009.pdf

BS ISO 16387-2004 Soil quality. Effects of pollutants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.). Determination of effects on reproduction and survival.pdf

BS ISO 16592-2006 Microbeam analysis ? Electron probe microanalysis ? Guidelines for determining the carbon content of steels using a calibration curve method.pdf

BS ISO 16750-2-2010.pdf

BS ISO 16889-2008 Hydraulic fluid power ? Filters ? Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filter element.pdf

BS ISO 17268-2006 Compressed hydrogen surface vehicle refuelling connection devices.pdf

BS ISO 17314-2008 Manually portable forest machinery ? Recyclability and recoverability ?Calculation method.pdf

BS ISO 17338-2009 .pdf

BS ISO 17387-2008 (LC?AS)..pdf

BS ISO 18145-2003 Environmentaltobacco smoke Determination of vapour phase nicotine and 3-ethenylpyridine in air ? Gaschromatographic method.pdf

BS ISO 18172-1-2007?6MPa.pdf

BS ISO 18172-2-2007?6MPa.pdf

BS ISO 18352-2009 .pdf

BS ISO 18436-3-2008+A1-2009 .pdf

BS ISO 18437-2-2005.pdf

BS ISO 18437-4-2008 Mechanical vibration and shock. Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials. ?ynamic stiffness method.pdf

BS ISO 18516-2006 Surface chemical analysis ? Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy Determination of lateral resolution.pdf

BS ISO 18589-4-2009 Measurement of radioactivity in theenvironment ? Soil Part 4 Measurement of plutonium isotopes (plutonium 238 and plutonium 239 + 240) by alpha spectrometry.pdf

BS ISO 18589-5-2009 Measurement of radioactivity in the environment ? Soil Part 5 Measurement of strontium 90.pdf

BS ISO 18589-6-2009 Measurement of radioactivity in the environment ? Soil Part 6 Measurement of gross alpha and gross beta activities.pdf

BS ISO 18925-2008 Imaging materials. Optical disc media. Storage practices.pdf

BS ISO 18932-2009 Imaging materials - Adhesive mounting systems - Specifications.pdf

BS ISO 19144-1-2009.pdf

BS ISO 1924-3-2005 Paper and board - Determination of tensil properties.pdf

BS ISO 1928-2009 Solid mineral fuels Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method and calculation of net calorific value.pdf

BS ISO 19703-2005.pdf

BS ISO 19706-2007 Guidelines for assessing the fire threat to people.pdf

BS ISO 2006-1-2009.pdf

BS ISO 20203-2005.pdf

BS ISO 20712-2-2007 Water safety signs and beach safety flags ? Part 2 Specifications for beach safety flags ? Colour, shape, meaning and performance.pdf

BS ISO 20773-2007.pdf

BS ISO 20774-2007.pdf

BS ISO 20775-2009 Information and documentation ? Schema for holdings information.pdf

BS ISO 20860-1-2008 .pdf

BS ISO 20860-2-2009.pdf

BS ISO 20903-2006.pdf

BS ISO 21009-1-2008 Cryogenic vessels ? Static vacuuminsulated vessels Part 1 design, fabrication, inspection and tests.pdf

BS ISO 21013-1-2008 Cryogenic vessels ? Pressure-relief accessories for cryogenic service Part 1 Reclosable pressure-relief valves.pdf

BS ISO 21018-1-2008 Hydraulic fluid power ? Monitoring the level of particulate contamination of the fluid ? Part 1 General principles.pdf

BS ISO 21018-3-2008 Hydraulic fluid power ? Monitoring the level of particulate contamination of the fluid Part 3 Use of the filter blockage technique.pdf

BS ISO 21047-2009.pdf

BS ISO 21072-1-2009.pdf

BS ISO 21289-2008 Mechanical vibration and shock ? Parameters to be specified for the.pdf

BS ISO 21628-2008 Gardening machinery ? Powered materialcollecting systems ? Safety.pdf

BS ISO 22178-2009.pdf

BS ISO 22241-4-2009.pdf

BS ISO 22266-1-2009.pdf

BS ISO 22309-2006.pdf

BS ISO 22369-2 2010.pdf

BS ISO 22489-2006 Microbeam analysis ? Electron probe microanalysis ? Quantitative point.pdf

BS ISO 22555-2007 Ships and marine technology ? Propeller pitch indicators.pdf

BS ISO 22673-2008.pdf

BS ISO 22716-2007.pdf

BS ISO 22734-1-2008 Hydrogen generators using water electrolysis process Part 1 Industrial and commercial applications.pdf

BS ISO 22779-2006 Metallic coatings ? Physical vapour-deposited coatings of aluminium ?Specification and test methods.pdf

BS ISO 22837-2009.pdf

BS ISO 22856-2008.pdf

BS ISO 22866-2005 Equipment for crop protection ? Methods for field measurement of spray drift.pdf

BS ISO 22900-1-2008 Road vehicles ? Modular vehicle communication binterface (MVCI) ? Part 1 Hardware design requirements.pdf

BS ISO 22951-2009.pdfwww.RasaShop.com
نغمه رمضاني   09153190275منبع : standardforoosh[dot]blogfa[dot]com[slash]post-58[dot]aspx

فروش استاندارد و منابع علمي و , نرم افزار و تجارت الکترونیکی , وبلاگ قافلان جمعیت , برنامه تشکیل کلاسها در ترم2 سال , سبزرهان‌ بورس تأثیر نمادها , اس ام اس مولودی های تصویری امام , وبلاگ یک مهندس مراحل استقرار ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات